Er corona force majeure?

Coronautbruddet skaper store utfordringer, både for norske bedrifter, familier og verdens­­økonomien. For å begrense smitte er skoler og barnehager stengt, og en rekke næringer pålagt strenge restriksjoner. Tiltakene er dramatiske for nærings­livet. Produk­sjonen går ned, leveranser forsinkes, reiser avbestilles og kunder og ansatte er i karantene. Samtidig rammes importbransjen ytterligere av rekordlav kronekurs.

Situasjonen kan gjøre det vanskelig eller umulig for næringsdrivende å oppfylle inngåtte avtaler. Etter norsk rett er hovedregelen at en part som bryter sine kontrakts­forpliktelser, er erstatningsansvarlig. Unntak kan imidlertid gjelde ved force majeure.

Dette reiser følgende spørsmål: Utgjør corona-utbruddet og innførte restriksjoner force majeure, slik at man kan fritas fra sine kontrakts­forpliktelser? Kan man f.eks. kreve betalt for en tjeneste som er avtalt levert, men der pålagte smitteverntiltak hindrer utførelsen?

 

 

HVA ER FORCE MAJEURE?

At avtaler skal holdes er et grunnprinsipp både i norsk og internasjonal rett.

Begrepet «Force majeure» er et unntak fra denne hovedregelen. Force majeure beskriver ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter, utenfor partenes kontroll, som hindrer en eller begge parter i å oppfylle kontrakten. Dette kan typisk være naturkatastrofer, krig, og eksport- og importforbud.

I slike situasjoner suspenderes den rammede parts kontraktsforpliktelser. Dette innebærer at partene fritas fra sin oppfyllelses­plikt – helt eller delvis – frem til force majeure-hendelsen opphører.

AVTALEREGULERING AV FORCE MAJEURE

De fleste forretningsmessige kontrakter angir at partenes forpliktelser suspenderes ved force majeure.

Slike bestemmelser lister ofte opp forhold som etter avtalen skal anses som force majeure. Dersom en slik klausul nevner utbrudd av epid­e­mier/pandemier, vil det følge direkte av avtalen at corona-utbruddet er en force majeure-hendelse for kontrakten.

Selv om avtalens force majeure-klausul ikke uttrykkelig nevner epidemier eller liknende, kan dette likevel følge etter en konkret tolkning av avtalen. Her blir det sentrale spørsmålet om corona-utbruddet utgjør en ekstraordinær oppfyllelseshindring «utenfor partenes kontroll», som også var upåregnelig da avtalen ble skrevet.

I praksis er det også vanlig å avtalefeste at partene har rett til å si opp avtalen dersom en force majeure-begivenhet har vart utover en angitt tidsperiode, som oftest 3-6 måneder.

AVTALER SOM IKKE REGULERER FORCE MAJEURE

Etter norsk rett er force majeure uansett et generelt prinsipp, som gjelder også om dette ikke er uttrykkelig nevnt i avtalen. I tillegg inneholder norsk lovgivning (f.eks. kjøpsloven og annen forbrukerlovgivning) flere bestemmelser om at force majeure er fritaksgrunn..

Dette reguleres ulikt fra land til land. Dersom partenes avtale ikke har noen force majeure-bestemmelse, er det derfor viktig å innledningsvis undersøke lovvalget i kontrakten. Dersom kontrakten reguleres av annen stats rett, må det undersøkes hvordan den aktuelle staten regulerer force majeure.

KONKRET: SYKDOM OG SMITTEVERN SOM OPPFYLLELSESHINDRING

Normalt vil ikke sykdom hos ansatte eller leverandører utgjøre force majeure. Vanlig syke­fravær er påregnelig, og bedrifter må generelt bemanne slik at driften ikke hindres av dette.

Når helsemyndighetene nå har definert corona-utbruddet som en pandemi, bekrefter imidlertid dette at situasjonen er ekstraordinær, og av et omfang som neppe var påregnelig for noen måneder siden. Likevel må det i det enkelte tilfellet vurderes konkret både om det foreligger en oppfyllelseshindring som ikke kan overvinnes med rimelige midler, og om dette var upåregnelig. Ved denne vurderingen må det for det første skilles mellom oppfyllelses­hindringer som skyldes pålagte restriksjoner fra stat eller kommune (som lettere vil innebære force majeure) og eventuelle restriksjoner som arbeids­giver eller ansatte selv, av forsiktig­hetshensyn, velger å innføre ut over de offentlige anbefalingene (som neppe vil utgjøre force majeure). En entreprenør som har fått hele arbeidsstokken satt i karantene, vil trolig kunne påberope seg rett til utsatt levering på grunn av force majeure.

Hva som må anses påregnelig, vil avhenge av tidspunktet da avtalen ble inngått. Vurderingen kan dermed slå ulikt ut for avtaler som ble inngått for et år siden og avtaler som inngås i disse dager, etter at pandemiutbruddet var et faktum. For avtaler som inngås nå, må det antas å være påregnelig både at ytelsene vil bli påvirket av sykdom/karantene/leveranserestriksjoner og også at situasjonen ytterligere vil kunne forverre seg.

PRAKTISK ANBEFALING

Konkret anbefaler vi følgende:

  • Undersøk om dine viktigste avtaler inneholder bestemmelser om force majeure.
  • Gjennomgå og kartlegg:
  • Hvilke hendelser er angitt som relevante force majeure-begivenheter iht. avtalene? Er epidemier/pandemier uttrykkelig nevnt?
  • Hva sier avtalen om hvordan begivenheten må påvirke muligheten til å oppfylle kontrakten?
  • Kunne begivenheten ha vært tatt i betraktning på avtaletidspunktet?
  • Skaff kontroll over evt. avtalte tidsfrister og krav til varslingsprosedyrer som fremgår av avtalene.
  • Merk at plikten til å varsle kontraktsmotparten også følger av ulovfestet sedvanerett og av kravet til lojalitet i kontraktsforhold. Som regel er den som vil påberope force majeure forpliktet til å varsle raskt om forsinkelsen, uavhengig av om kontrakten angir noen frist. Unnlates dette risikerer man å måtte erstatte økonomisk tap som kunne vært unngått ved tidligere varsling.
  • Lærdom: For fremtidige avtaler bør det vurderes å presisere om epidemier, pandemier og konsekvensene av dette for produksjon, forsyning eller annen oppfyllelse bør defineres som force majeure-begivenheter.

AVSLUTNING/OPPSUMMERING

Å vurdere hvorvidt det foreligger force majeure kan være komplisert. Dersom din virksomhet eller dens leverandører ikke kan levere som avtalt og du vurdere å påberope corona-force majeure, anbefaler vi deg å søke profesjonell rådgivning. I tillegg vil mange selskaper måtte vurdere eventuelle arbeidsrettslige problemstillinger. Ta kontakt dersom dere ønsker vår bistand til dette.