Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn og stillingsandel enn menn, og er underrepresentert i styrerom og som ledere i næringslivet. Sistnevnte er vår egen bransje dessverre eksempel på.

Å markere kvinnedagen 8. mars er derfor fortsatt viktig!

FNs femte bærekraftmål handler om å oppnå likestilling og styrke kvinners stilling innen 2030. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettig­hetene, og anses som hinder for utvikling og fred. FN vektlegger samtidig at kvinner må sikres deltagelse og lederskap i beslutnings­prosesser og at politikk og lovverk må endres for å gi kvinner like rettigheter til økonomiske ressurser som land, eiendom, arv og naturressurser. Kvinners rettigheter er nedfelt i FNs kvinnekonvensjon.

Selv om Norge betraktes som et av verdens mest likestilte land, har også vi flere likestillingsutfordringer. Blant annet anbefaler FNs menneskerettig­hets­komiteer Norge å:

  • jobbe hardere for å minske lønnsgapet mellom kvinner og menn
  • sikre at familieliv ikke har negativ effekt på kvinners lønn
  • vurdere midlertidig kvotering for å sikre at flere kvinner får lederstillinger i akademia.

I tillegg er Norge, helt berettiget, «hengt ut» både av Amnesty og Europarådet fordi vi mangler en samtykkebasert voldtektsbestemmelse («samtykkelov»).

Målet vårt i Eurojuris Haugesund er å bidra til likestilling hver eneste dag. Men i dag – 8. mars – feirer vi kvinnene; både de smarte og sterke damene vi er så heldige å ha på kontoret samt verdens kvinner for øvrig.

I dag oppfordrer vi alle kollegaer og alle kontakter til å tenke gjennom: Hva kan du gjøre, for bedre å sikre likestilling der du er?

Og for å bidra til mer kjønnsbalanse i styrerommene, vil vår advokat Lise M. Østensjø Waage i nær fremtid holde styrekurs for kvinner – Stay tuned…

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]