Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn og stillingsandel enn menn, og er underrepresentert i styrerom og som ledere i næringslivet. Sistnevnte er vår egen bransje dessverre eksempel på.

Å markere kvinnedagen 8. mars er derfor fortsatt viktig!

FNs femte bærekraftmål handler om å oppnå likestilling og styrke kvinners stilling innen 2030. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettig­hetene, og anses som hinder for utvikling og fred. FN vektlegger samtidig at kvinner må sikres deltagelse og lederskap i beslutnings­prosesser og at politikk og lovverk må endres for å gi kvinner like rettigheter til økonomiske ressurser som land, eiendom, arv og naturressurser. Kvinners rettigheter er nedfelt i FNs kvinnekonvensjon.

Selv om Norge betraktes som et av verdens mest likestilte land, har også vi flere likestillingsutfordringer. Blant annet anbefaler FNs menneskerettig­hets­komiteer Norge å:

  • jobbe hardere for å minske lønnsgapet mellom kvinner og menn
  • sikre at familieliv ikke har negativ effekt på kvinners lønn
  • vurdere midlertidig kvotering for å sikre at flere kvinner får lederstillinger i akademia.

I tillegg er Norge, helt berettiget, «hengt ut» både av Amnesty og Europarådet fordi vi mangler en samtykkebasert voldtektsbestemmelse («samtykkelov»).

Målet vårt i Eurojuris Haugesund er å bidra til likestilling hver eneste dag. Men i dag – 8. mars – feirer vi kvinnene; både de smarte og sterke damene vi er så heldige å ha på kontoret samt verdens kvinner for øvrig.

I dag oppfordrer vi alle kollegaer og alle kontakter til å tenke gjennom: Hva kan du gjøre, for bedre å sikre likestilling der du er?

Og for å bidra til mer kjønnsbalanse i styrerommene, vil vår advokat Lise M. Østensjø Waage i nær fremtid holde styrekurs for kvinner – Stay tuned…

Relaterte saker

Publisert: 21. november 2023

Ny rettsskandale under oppseiling?

Saken gjelde en dame som i underrettene ble dømt for promillekjøring under påvirkning av cannabis. Hun erkjente at hun bruker cannabis medisinsk, og at hun hadde tatt cannabis-medisin mer enn åtte timer før hun satte seg bak rattet. Hun mente imidlertid at hun var klinisk edru, selv om omregning etter de faste vilkårene viste at […]

Publisert: 21. november 2023

Thor Harald Eike prosederer prinsipiell barnevernssak for Høyesterett

Saken gjelder spørsmålet om domstolene kan fastsette plassering i institusjon når dette ikke er vurdert av barneverns- og helsenemnda. I en barnevernssak hadde fylkesnemnda fastsatt omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem. Ved anke til tingretten ble omsorgsovertakelsen stadfestet, men det ble fastsatt plassering i institusjon. Lagmannsretten tok stilling til om vilkårene for omsorgsovertakelse for datteren etter […]

Publisert: 6. november 2023

Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket. Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser […]

Publisert: 26. september 2023

Nye kloke hoder!               

Elisabeth Torkellsen og Vebjørn Søndenaa Rullestad fra henholdsvis Veavågen og Skjold tiltrådte i august som nye advokatfullmektiger. De er begge nyutdannede fra studier i Bergen og er klare for spennende dager i advokatbransjen.  

Publisert: 20. september 2023

Advokatbevilling til Magnus Stene Holstad

Etter å ha arbeidet hos oss som advokatfullmektig siden august 2021 mottok Magnus Stene Holstad tidligere denne uken sin advokatbevilling. I fullmektigperioden har han arbeidet innenfor et bredt spekter av områder med særlig fokus på sivile tvister på vegne av privat- og næringsklienter.   Vi gratulerer!

Publisert: 18. september 2023

Advokat Ben Einar Grindhaug gjenoppnevnt som fast forsvarer

Ved oppnevningen har Domstolsadministrasjonen særlig lagt vekt på hans formelle og personlige kvalifikasjoner.  Nærhet og tilgang til domstolene er også tillagt vekt, sammen med domstolenes erfaring med hans arbeid i forrige periode.  Det er gledelig å se at begge domstolslederne lokalt/regionalt dermed har satt pris på hans solide kompetanse og lokale tilhørighet ved oppnevningen for […]