Kommunalt selvstyre – får de kommunalt folkevalgte styre?

Vårt desentraliserte system, med et kommunalt forvaltningsnivå, har som formål å sikre at den enkelte kommune skal være en demokratisk arena hvor kommunen, i et folkevalgt system, skal være samfunnsutvikler, tjenesteyter og myndighetsutøver lokalt.  Men virker systemet slik?

I denne artikkelen, hentet fra siste nummer av Eurojuris Informerer (nr. 1/18 – «Kommunal- og forvaltningsrett»), drøfter advokatene Roe Lauvås og Jan Henrik Høines om de lokalt folkevalgte har muligheten for å utøve reell styring eller om de er redusert til «sandpåstrøere» i et byråkratisk system.

Forvaltingssystemet – lokal forankring

I de senere år har den enkelte kommune fått større frihet til å organisere sin egen virksomhet.  Formannskapslovene fra 1837 etablerte en kommunestruktur der disse ble instituert som styringsorgan lokalt. Formannskapsloven fastsatte regler for kommunens interne styringssystem og for saksbehandlingen i disse kommunale styringsorganene.  Vi fkk dermed en lovregulering av hva som var kommunens ansvar, og hva som var statens ansvar, men der staten fortsatt regulerte hvordan kommunen skulle organisere seg både i formannskaps-/kommunelov og i særlover.

Det har vært en ønsket utvikling at makt skulle desentraliseres fra stat til kommune, og at den enkelte kommune skulle ha frihet til å kunne ta på seg oppgaver som ikke var regulert i ansvarsforholdet mellom stat og kommune. Allerede fra den første lovregulering og fram til i dag har det vært en oppfatning at den enkelte kommune skulle ha en viss form for selvstyre. Likevel har det vært en vedvarende kritikk fra lokalt hold om at kommunene ikke har fått nødvendig frihet til å kunne styre seg selv. Alle har vel fått med seg diskusjonen om overføringer fra stat til kommune skal være frie eller bundne midler. Skal pengene overføres fra staten til fri disposisjon, eller skal overføringene være betinget av at de skal anvendes kun på skole, helsetjeneste eller andre bestemte tjenester?

Fra lovgivers side har det vært et overordnet ønske å få til beslutningsprosesser hvor avgjørelse blir tatt nærmest den som beslutningen berører. Derfor har kommunene fått ansvar for eksempel barnevern, grunnskole, sosialtjeneste og den primære helsetjenesten. Dette er de mest primære velferdstjenester hvor det åpenbart er en fordel at styringssystemet er lokalt.  Derfor har kommunene fått ansvar for disse sentrale velferdstjenestene.

Som nasjon er det viktig at den enkelte innbygger opplever likhet for loven. Derfor har Stortinget gjennom særlov vedtatt rettigheter/plikter som den enkelte innbygger må innordne seg uavhengig av hvilken kommune han/hun bor i. Dette betyr at kommunene gjennom lovgivningen får sterke begrensninger i sin utøvelse av tjenestene fordi Stortinget har vedtatt nasjonale standarder.

Likevel har det vært tillatt ulikhetstrekk, for eksempel innenfor sosiallovgivningen hvor det har vært opp til den enkelte kommune å fastsette eksakte standarder for ytelser fra sosialtjenesten.  Staten har gått inn med veiledende normer, men det har vært opp til den enkelte kommune å fastsette for eksempel størrelsen på sosiale ytelser. Generelt er det likevel slik at eleven i grunnskolen skal ha det samme opplæringstilbudet uansett hvor han/hun bor i landet. På samme måte har barnevernet i hver kommune de samme reglene å forholde seg til med hensyn til når barnevernet skal yte hjelp eller kreve omsorgsovertakelse av et barn.

Ansvarsfordeling i kommunene

Vårt desentraliserte system, med et kommunalt forvaltningsnivå, har som formål å sikre at den enkelte kommune skal være en demokratisk arena hvor kommunen, i et folkevalgt system, skal være samfunnsutvikler, tjenesteyter og myndighetsutøver lokalt. Men virker systemet slik? Har de lokalt folkevalgte styringsredskap, eller må de bare bli «sandpåstrøere» i et byråkratisk system? La oss se litt på dette, og da spesielt med fokus på kommunen som myndighetsutøver og tjenesteyter.

Primærkommunens interne styringssystem er fastsatt i kommuneloven. Kommuneloven har grovt sett et todelingssystem som foretar en oppgavedeling mellom den kommunale forvaltning (kap. 4) og de folkevalgte (kap. 2).

Rådmann

Forvaltningssystemet ledes av en rådmann (administrasjonssjef).  Rådmannen leder  administrasjonen «med de unntak som følger av lov, og innenfor de remmer kommunestyret fastsetter».  Det er videre rådmannen som skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak som blir gjort blir iverksatt i samsvar med det folkevalgte organs vedtak. Rådmannen er i tillegg ansvarlig for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at administrasjonen er gjenstand for en betryggende kontroll. I utgangspunktet er det derfor rådmannen som også er ansvarlig for at kommunen har et forsvarlig internt kontrollsystem virksomt.

Ordfører

Ordføreren har sine oppgaver og fullmakter fastsatt i kommunelovens § 9. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og i formannskapet og har møte- og talerett i alle andre kommunale organer. Men ordføreren har i utgangspunktet ingen forslags- eller stemmerett utenom i de organene ordføreren selv er innvalgt i.

Ansvar internt i kommunen deles derfor mellom en administrasjon ledet av rådmann, og en folkevalgt del (politiske organer) som ledes av ordføreren og andre folkevalgte.

En viktig oppgave fastsatt i kommuneloven er det at ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre».

Myndighet til å påvirke forvaltningsavgjørelser

Kommunene er pålagt å løse store oppgaver. For å få effektivitet i styringen av disse oppgavene, blir politikernes kanskje viktigste oppgave å vedta de overordnede rammer for kommunens utvikling og styring. Kommunestyret vedtar budsjett, kommuneplaner og andre mer overordnede styringsverktøy som den kommunale administrasjonen deretter må følge i sin virksomhet og i sine administrative vedtak.

For å få en kommune til å være beslutningsdyktig i alle sine oppgaver, må kommunestyret delegere til underordnede politiske organer eller til ansatte i kommunen. Det ville være en umulighet om kommunestyret skulle bestemme det meste – derfor er det nødvendig å delegere. Det er utarbeidet et utkast til normalreglement av KS som de fleste kommuner bruker som mal for kommunestyrets delegeringsvedtak. Normalreglementet bygger på erfaring og er således gjennomtenkt.  Politikerne må imidlertid være klar over at delegeringsreglementet innebærer at politikerne gir fra seg makt. Delegeringsvedtaket kan når som helst gjøres om og endres, men ikke kalles tilbake med tilbakevirkende kraft. Vedtak avsagt av administrasjonen i henhold til delegering, blir derfor gyldige og endelige. Det er derfor viktig å være klar over hvilke konsekvenser delegering har.

Kommunelovens todelte system mellom forvaltning og folkevalgte innebærer spenninger i beslutningssystemet som har skapt mange utfordringer. Det er velkjent at politikere blir frustrerte når de opplever at de ikke har myndighet til å gripe inn i beslutninger som direkte berører innbyggerne, og som den folkevalgte er uenig i. Tilsvarende har nok mang en rådmann reagert på politikeres forsøk på inngripen i det rådmannen måtte oppfatte som rene forvaltningsmessige beslutninger som politikerne ikke bør legge seg opp i. Rådmannen har tross alt et visst ansvar for at dennes administrasjon gjør vedtak som er i samsvar med de lover vedtaket må bygge på, inkludert de generelle bestemmelser om likebehandling, taushetsplikt og andre vilkår som ethvert vedtak skal legge til grunn.

Det synes å være en utbredt oppfatning at de folkevalgte ikke skal legge seg opp i forvaltningens ulike vedtak, men kun ta del i de mer overordnede beslutninger som budsjett, kommuneplan og andre overordnede planer.

Aktive politikerne møter sine innbyggere ofte i det daglige og i hvert fall hvert fjerde år ved valg. De er representanter for befolkningen og vil derfor selvfølgelig ha et ord med i laget for å se til at innbyggerne blir skikkelig behandlet. I de senere år har det i relativt mange kommuner oppstått tilnærmet konflikt mellom folkevalgte og kommunens barnevern om barnevernet gjør jobben sin rett. Følgende spørsmålet har da oppstått: Hva kan politikerne legge seg borti? Barnevern er svært sensitivt og taushetsbelagt.  Derfor kan ikke folkevalgte få innsyn slik at de kan få undersøkt sitt barnevern, blir det hevdet.  Er det slik?

Kommuneloven har klare bestemmelser om hvorledes politiske organer har det avgjørende ordet i beslutningsprosesser og kan beslutte i enkeltsaker. Det var i en periode en tendens til at Stortinget i særlover fastsatte hvor i kommuneforvaltningen beslutninger skulle tas. Dette har imidlertid endret seg vesentlig slik at Stortinget i de senere år har tillagt kommunen selv å bestemme hvor i den kommunale forvaltningen vedtak skal fattes. I særlovene vises det nå til «kommunen» som beslutningstaker, og ikke som tidligere til konkrete særorganer i kommunen som ulike nemnder, f.eks. barnevernsnemnd, sosialstyre og skolestyre. I nåværende barnevernlov er hovedregelen at leder for barnevernet er beslutningstaker i barnevernssaker.

For ikke å frata lokalpolitikerne ansvarsmulighet, gir loven imidlertid en åpning for at kommunen, som alternativ, kan opprette en barnevernsnemnd.  Jeg kjenner imidlertid ikke til noen kommune som har valgt en slik løsning. Det er nå også fremmet forslag om å fjerne adgangen til å opprette barnevernsnemnd, slik at denne retten trolig faller bort.

Det er sikker rett at lokalpolitikerne har, og fortsatt skal ha, rett til å styre og å gripe inn i forvaltningens avgjørelser med generelle retningslinjer i samsvar med kommunestyrets kontroll- og tilsynsoppgave. Avgrensningen ligger kun i at politikerne må holde seg innenfor de regler som gjelder for forvaltningsorganet og for forvaltningsvedtaket.

Kommuneloven § 9 fastsetter at ordføreren er kommunens rettslige representant. Som kommunestyrets ordstyrer representerer han/hun kommunens høyeste myndighetsorgan utad innenfor de rammer kommunestyret selv fastsetter. Derfor er det naturlig at ordføreren er den som i alle rettslige sammenhenger representerer kommunen, slik tvisteloven § 2–5 og domstolloven § 191 fastsetter.

Ordførerens myndighet i rettslige sammenhenger kan imidlertid bli begrenset dersom kommunestyret delegerer slik avgjørelsesmyndighet til andre. I en avgjørelse i Høyesterett i 2008 var dette tema.

Barnevernets leder i en kommune hadde besluttet å anke en barnevernssak. Kommunens ordfører var uenig i at barnevernets leder hadde fremmet anke, og spørsmålet kom da opp om hvem som kunne fremme anke – barnevernets administrative leder eller kommunens ordfører  som etter kommuneloven § 9 er kommunens rettslige representant. Høyesterett kom til at barnevernets leder kunne beslutte anke selv om ordføreren var imot, men dette ble begrunnet i at barnevernets leder hadde fått delegert slik fullmakt fra kommunestyret i henhold til kommunens delegeringsreglement. Høyesterett påpeker i kjennelsen at dersom kommunestyret ikke ville at barnevernets leder skulle ha slik fullmakt, så kunne dette lett presiseres ved en endring av delegeringsreglementet. Det Høyesterett fastslår i denne avgjørelsen, er at det er kommunestyret ved ordfører som har beslutningsmyndighet til å beslutte rettslig overprøving i barnevernssaker.  Slik myndighet tilligger ikke barnevernets administrative leder uten at kommunestyret har gitt denne slik fullmakt, selv om det i barnevernsloven § 2-1 er fastsatt at «I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven».

Myndighet til innsyn og tilsyn

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og har derfor frihet til å gjøre ethvert vedtak som ligger innenfor kommunens myndighetsområde.  Kommunestyret kan uttale seg om alt kommunestyrets flertall måtte ønske, men kan selvsagt ikke gjøre vedtak som generelt ville være lovstridig.  Som nevnt ovenfor, har det hos noen oppstått den oppfatningen at kommunestyret som folkevalgt organ ikke kan gripe inn i forvaltningsområder som i særlov er tillagt et kommunalt forvaltningsorgan. Ovenfor nevnte jeg forholdet mellom ordfører og barnevernets leder om ankekompetanse. Representanter i Bergen bystyre ga oss et annet slikt eksempel i 2017.

Bergen bystyre vedtok i sitt møte 31.05.2017 å iverksette en ekstern gjennomgang av minimum fem enkeltsaker behandlet av barnevernet i Bergen. Vedtaket ble brakt inn til fylkesmannen for lovlighetskontroll blant annet ut fra en påstand om at bystyret ikke hadde myndighet til å fatte slike avgjørelser. Oppfatningen må ha vært at barnevernet er et særorgan i kommunen hvor barnevernloven medfører at bystyret (kommunestyret) ikke har myndighet til å gå inn i og etterprøve vedtak/behandling gjort av dette særorganet.

Fylkesmannen i Hordaland er imidlertid klar i sitt vedtak om hvordan loven her skal forstås.  Fylkesmannen påpeker innledningsvis at ifølge kommuneloven § 6 er kommunestyret det øverste kommunale organ. Kommunestyret har da «all kompetanse som er lagt til kommunen, og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet». Som følge av dette har kommunestyret også det øverste tilsynet med den kommunale forvaltning.  Fylkesmannen slår derfor fast at «bystyrets vedtak om å gjennomgå enkeltsaker i barnevernet er lovlig».

Barnevern er vel det mest sensitive, og dermed taushetsbelagte, saksområdet kommunene har ansvar for. Likevel er det slik at kommunestyret som kommunens øverste organ har rett til konkret innsyn, også på dette saksområdet, selv om saken omhandler strengt taushetsbelagte opplysninger. De folkevalgte plikter imidlertid å vise vanlige forvaltningsrettslige hensyn, for eksempel til taushetsplikten. Dette innebærer at når kommunestyret får innsyn i taushetsbelagte opplysninger, så plikter de å lukke møtet.  Dessuten bør man prøve å få til forsvarlige begrensninger i innsynet ved at dette vises kun for et valgt utvalg av kommunestyrerepresentantene, eller at det ordnes med andre løsninger for å spre taushetsbelagte opplysninger minst mulig. I ytterste fall har imidlertid kommunestyret rett på alle opplysninger i en sak som blir tatt opp til behandling – taushetsbelagte eller ikke.

Det er meget vel kjent at Staten i mange sammenhenger utøver tilsyn og lovlighetskontroll av den kommunale virksomhet og kommunale vedtak. Dette er delvis regulert i kommuneloven, men i særlig grad i særlover.

Ikke fullt så kjent er det at kommunen selv har et egenansvar for å sikre god myndighetsutøvelse.  Bestemmelser om dette er regulert i kommuneloven kapittel 12 og har som overskrift «Internt tilsyn og kontroll. Revisjon.»

At kommunen må ha revisjon til kontroll av den økonomiske forvaltningen i kommunen er velkjent. Etter hvert er befolkningen også blitt kjent med at den enkelte kommune plikter å ha et kontrollutvalg som på kommunestyrets vegne «skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning» slik kommuneloven § 77 lyder.

Den første bestemmelsen i kap. 12 – § 76 – fastslår at kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og «kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv.».

Denne bestemmelsen fastslår kanskje det viktigste i kommunelovgivningen, nemlig at kommunestyret som øverste vedtaksorgan har rett til innsyn og kontroll over hele den kommunale virksomheten. Dette overordnede tilsynsansvaret er selvstendig og ikke bare overlatt til kontrollutvalget.  Det er imidlertid ikke det enkelte kommunestyremedlem som har rett på. Retten og ansvaret tilhører kommunestyret slik at det er kommunestyret som «kan forlange» syn – ikke det enkelte kommunestyremedlemmet.

Kommunens eget tilsynsansvar er i de senere år kommet inn i særlovgivningen, trolig til innskjerpelse og påpekning av kommunestyrets eget ansvar for sitt tilsyn. Opplæringsloven og barnevernsloven er eksempler på forvaltningsområder som er pålagt særlig internkontroll knyttet til sine virksomheter, men fortsatt med kommunestyret som øverste tilsynsmyndighet.

Politikerne i kommunene har derfor myndighet gjennom kommunestyret til å påvirke og i ytterste fall instruere den kommunale forvaltningen i dens oppgaver. Kommunestyret har denne retten til maktutøvelse så langt annen lovgivning tillater det.

Politikerne har videre makt til å påvirke endring i kommunal administrativ praksis ved tilsyn via kontrollutvalget. Politikerne har også makt til å styre den kommunale forvaltning ved kommunestyrets delegeringsvedtak.

Politikerne i kommunene har derfor fortsatt stor makt dersom de vil bruke den.