Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler – lovendringen trer i kraft 1. juli 2024

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven, som skal sikre tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår for de ansatte.  De nye reglene trer i kraft allerede 1. juli.  Dette medfører forpliktelser for den enkelte arbeidsgiver, som må oppdatere sine standard arbeidsavtaler slik at de er i tråd med de nye reglene ved ikrafttredelsen.

Innledning

Den 1. juli 2024 kommer det en rekke nye regler i arbeidsmiljøloven, som arbeidsgivere må hensynta. Bakgrunnen for lovendringen er gjennomføring av EUs arbeidsvilkårdirektiv, om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

Endringene gjelder blant annet krav til innholdet i arbeidsavtalen, nye frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene, samt rett for ansatte i deltid- og midlertidige stillinger til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

Hva må du som arbeidsgiver gjøre?

Endringene gjør at arbeidsgiver blant annet ta nødvendige grep for å sikre at virksomhetens arbeidsavtaler samsvarer med de nye kravene.

Alle arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2024 må oppfylle de nye kravene som følger av lovendringen.  I tillegg kan alle ansatte kreve oppdaterte arbeidsavtaler dersom de ønsker det.  Dette kan i praksis løses ved at den opprinnelige arbeidsavtalen suppleres med et tillegg i tråd med endringene i arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd og § 14-7 første og andre ledd.

Viktige frister:

 • Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge snarest mulig og senest innen syv dager etter at arbeidsforholdet begynte, jf. endring i arbeidsmiljøloven § 14-5 andre ledd. Tidligere var fristen en måned.
 • For arbeidsforhold som har kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft er kravet at det umiddelbart skal inngås skriftlig arbeidsavtale
 • Dersom arbeidstaker som har arbeidsavtale som er inngått før 1. juli 2024 ber om at arbeidsavtalen oppdateres i tråd med lovendringen, er fristen 2 måneder for å gjennomføre dette.
 • Etter den nye lovendringen har alle arbeidstakere som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt en lovfestet rett til å be om ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold jf. arbeidsmiljøloven § 14-8a. Arbeidsgiver må da gi et skriftlig og begrunnet svar til arbeidstakeren innen en måned fra forespørselen ble mottatt.

Nye krav til innholdet i arbeidsavtalen

I arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd er det listet opp minimumskrav til opplysninger som skal inntas i arbeidsavtalen. Bestemmelsen vil fra 1. juli 2024 også stille krav om at følgende opplysninger inntas i arbeidsavtalen:

 • Om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted.
 • Arbeidstakers rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver, herunder permisjon og sykefravær.
 • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet.
 • Tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt, blant annet bonusordninger.
 • Om den daglige og ukentlige arbeidstid vil variere.
 • Ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid.
 • Om eventuell rett til kompetanseutvikling.
 • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.

Andre viktige lovendringer

Ved lovendringen er det også innført to nye presumsjonsbestemmelser, som vil ha avgjørende betydning ved mangelfull informasjon – blant annet mangelfulle arbeidsavtaler.  Dette innebærer at dersom arbeidsavtalen ikke opplyser at arbeidsforholdet er midlertidig, skal arbeidsforholdet anses som et fast arbeidsforhold, med mindre arbeidsgiver kan bevise at det motsatte er overveiende sannsynlig. Videre, dersom arbeidsgiver ikke har angitt stillingsprosenten i arbeidsavtalen, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom annet ikke anses som overveiende sannsynlig.

 

Ta kontakt med vår advokat Sandra Dueland for å få oppdatert deres arbeidsavtaler, slik at disse er i tråd med de nye reglene i arbeidsmiljøloven. Vi anbefaler blant annet at det utarbeides et standard tillegg til allerede inngåtte arbeidsavtaler, slik at disse kan suppleres fortløpende ved behov.

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]