Rett til omsorgspenger under coronakrisen

Omsorgspenger er noe du kan ha krav på om du må være borte fra jobb, fordi barnet ditt trenger nødvendig oppsyn og pleie.

Som følge av koronaviruset har en del foreldre måtte holde seg hjemme for å ta seg av barna ettersom skole og barnehager i stor grad har stengt ned.

I det følgende skal vi forsøke å presentere hovedpunktene i retten til omsorgspenger, men går ikke inn i de forskjellige unntak i fra hovedreglene. Den 16. mars vedtok Stortinget en rekke strakstiltak om blant annet omsorgspenger, og vi skal derfor også forsøke å få frem hva disse endringene betyr for folk flest.

Hvis du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du bruke omsorgsdager når du må være borte fra jobben din fordi barnehagen eller skolen er stengt og du da må være hjemme for å ta deg av barn.

Forutsetningen for rett til omsorgspenger at du:

 • bor sammen med barnet og den andre forelderen, eller
 • har den daglige omsorgen for barnet alene, eller
 • har avtalt delt bosted med den andre forelderen.

OBS!

 • Du kan ikke bruke omsorgsdager på grunn av koronastengt barnehage eller skole når den andre forelderen er hjemme og mottar foreldrepenger.
 • Du kan heller ikke kreve omsorgsdager når du er permittert fra jobb eller i en ulønnet foreldrepermisjon.

Arbeidstaker

Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.

Under koronaepidemien vil arbeidsgiver betale for de 3 første dagene og deretter vil arbeidsgiver kunne kreve refusjon ifra NAV for de dagene som overstiger 3 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser får du normalt først omsorgspenger etter en «ventetid» på 10 dager. Etter dette må du søke NAV om utbetaling om du har rett til flere enn 10 dager med omsorgspenger.

Under koronaepidemien kan selvstendige næringsdrivende og frilansere søke om å få omsorgspenger fra dag 4. (ventetid på 3.dager)

Beregningsgrunnlag

Grunnlaget vil maks bli satt til 6 G (Kr. 599.148, -) og utbetales med 100% dekning av dette.

Kronisk sykdom

Hvis du kun har barn over 12 år, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, kan du ha rett på omsorgspenger fra første dag. Omvendt, om barna er over 12 år, og ikke er kronisk syke eller funksjonshemmet, så har du ikke rett på omsorgspenger.

Øvre alder

Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.

Stønadsdager

Stønadsdager med rett til omsorgspenger gjelder for kalenderår, dvs. fra januar til desember.

Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.

mange dager har du automatisk ut kalenderåret barnet fyller 12 år:

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har

Under koronaepidemien vil ovennevnte omsorgsdager dobles.  Dette betyr at du har rett til:

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn.
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • NB! Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Merk at «alene med omsorgen» betyr at personen er alene om den daglige omsorgen for barnet. Det er den barnet bor fast hos som er alene om omsorgen, uavhengig av omfanget av samværet med den andre forelderen.

Dette trenger du ikke søke om til NAV

 • Omsorgsdager du automatisk har rett til.
 • Å få dobbelt antall dager når du er alene om omsorgen.
 • Omsorgsdager når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har en avtale om delt bosted.

Men, selv om du ikke trenger å søke om disse omsorgsdagene så må du fortsatt melde ifra til arbeidsgiver. Videre må du også muligens fremlegge dokumentasjon på f.eks. sykdom hos barn eller barnepasser om arbeidsgiver krever dette av deg.

Dette må du søke om til NAV:

 • Ekstra dager fordi du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, og dette fører til at du har høyere risiko for å være borte fra jobb.
 • Å bli regnet som at du er alene om omsorgen fordi den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om dere bor sammen.
 • Omsorgspenger når du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

Om du er usikker på hva du har rett på så kan du ta det opp med din personalansvarlig og/eller tillitsvalgt.  NAV har også veiledningsplikt og vil ved henvendelse veilede deg om hvilke rettigheter du har etter gjeldende regelverk.