Statlig kompensasjonsordning for bedrifter med inntektsbortfall som følge av virusutbruddet

Tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19 har de siste ukene medført omfattende inntektsbortfall for norske bedrifter. For mange har dette nødvendiggjort permitteringer av ansatte og kraftig redusering av driften. Uunngåelige utgifter som husleie, forsikringer, netto renteutgifter osv. vil imidlertid ikke påvirket av dette, og kan for mange – på kortere eller lengre sikt – innebære risiko for konkurs.

For å avhjelpe dette, har regjeringen før og gjennom påsken arbeidet med en kompensasjonsordning for næringslivet, der bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene, enten ved at de har blitt pålagt å stenge, eller ved at de har opplevd et stort inntektsbortfall, kan søke kompensasjon fra staten.

«Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake.» – Finansminister Jan Tore Sanner.

Det er lagt opp til en automatisert digital søknadsprosess, der bedriftene selv rapporterer inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før, og uunngåelige faste kostnader. Dersom bedriften oppfyller vilkårene, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetaling vil skje automatisk. Søknadsskjemaet blir publisert på https://kompensasjonsordning.no/, og er varslet åpnet 17. april 2020.

Ordningen er ennå ikke satt i kraft, men det er lagt opp til at dette skal skje innen kort tid. Utgangspunktene for ordningen fremgår i loven som ble vedtatt 7. april 2020. Detaljene i ordningen vil imidlertid bli regulert i forskrift, som foreløpig ikke ennå er klar. Det vi vet til nå er følgende:

Spørsmål og svar for kompensasjonsordningen

Hvem kan søke?

Med noen få unntak vil alle norske skattepliktige bedrifter som har ansatte kunne søke dersom de på grunn av koronaviruset kan dokumentere et omsetningsfall på minimum 30 % per måned sammenlignet med samme periode foregående år. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent.

Bedriften må være registrert i foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak registrert i enhetsregisteret er også omfattet dersom foretakets inntekt er innehavers hovedinntektskilde.

Følgende næringer og foretak er utelukket fra ordningen:

 • Finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinning
 • Enkelte bransjer som har egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte
 • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

Oppstartsbedrifter som ikke har etablert virksomhet før etter 1. mars 2020 er ikke omfattet av ordningen slik den er presentert nå.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere er omfattet av en annen kompensasjonsordning: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/endringer-i-permitterings-og-dagpengeregelverket/ny-kompensasjonsordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere

Hvilken tidsperiode gjelder ordningen for?

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai i år, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Regjerningen har tatt forbehold om at tidsperioden kan utvides.

Hva kompenseres?                      

Ordningen legger opp til å kompensere bedriftene for en prosentandel av faste uunngåelige kostander bestemt etter hvor mye omsetningen har falt. Regjeringen har foreløpig lagt opp til en todelt modell for beregning av kompensasjonen:

 1. Bedrifter som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent.

 

 1. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

 

Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner, mens den den øvre grensen for støtte per bedrift blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner. Maksgrensen må godkjennes av ESA, og de endelige grensene bli fastsatt forskrift som kommer.

Hvilken omsetning baserer kompensasjonsordningen seg på?

Bedriften må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent i 2020 sammenlignet med samme måned i 2019 (20 prosent i mars).

Dersom bedriften ikke hadde virksomhet samme måned året før, eller har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019-februar 2020, eller av ulike årsaker hadde unaturlig lav omsetning i løpet av våren 2019, kan de bruke omsetning i januar og februar 2020 som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai.

Hvilke uunngåelige faste kostnader kan meldes inn?

Kostnader som skal rapporteres inn er de som kan føres på følgende poster i næringsoppgaven:

 • 6300 (leie av lokaler),
 • 6340 (lys, varme),
 • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.),
 • 6400 (andre leiekostnader),
 • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.),
 • 6995 (kontorkostnader – bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk), 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler),
 • 7490 (kontingenter),
 • 7500 (forsikringspremie) og
 • netto renteutgifter.

Kostnadene periodiseres og oppgis uavhengig av når fakturaen betales.

Hvordan søkes det om kompensasjon?

Det er lagt opp til en automatisert digital søknadsprosess, der bedriftene selv rapporterer inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før, og uunngåelige faste kostnader. Søknadsskjemaet blir publisert på https://kompensasjonsordning.no/, og er varslet åpnet 17. april 2020. Ordningen er forvaltet av skatteetaten, som også foretar kontroll med de innrapporterte tallene.

Det er lagt opp til rask utbetaling av kompensasjon.

Les mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30–omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/

Advokatene i Eurojuris Haugesund vil løpende oppdatere informasjonen så snart utviklingen skjer.

Har du spørsmål, kontakt oss.