Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen.  Dersom det åpnes gjeldsforhandling, bistår namsmannen med utferdigelse av et utkast til betalingsordning som blir sendt kreditorene for vurdering. Dersom forslaget ikke godtas, kan det alternativt fastsettes en ordning via tingretten.

Grunnvilkåret for å kunne oppnå gjeldsordning er at debitor er permanent ute av stand til å betale for seg og at en ordning heller ikke virker urimelig eller støtende på andre.  Det vil også bli stilt krav om at debitor må ha gjort forsøk på å løse gjeldsproblemene utenrettslig før det søkes gjeldsordning.

Debitor vil som hovedregel ha rett til å beholde en bolig av rimelig størrelse og standard, men bare den delen av boliggjelden som ligger utenfor takstverdien vil bli slettet som følge av gjeldsordningen.  Tanken er at boliggjelden omtrent skal svare til boligverdien når gjeldsordningen er over.

Loven åpner også for at en i enkelte tilfeller kan beholde en privatbil, såfremt denne er av nøktern verdi og nødvendig på grunn av arbeidssituasjonen, sykdom eller funksjonshemming.

Etter gjeldsordningsloven har alle som oppnår gjeldsordning rett til å beholde et rimelig beløp til egen forsørging.  I tillegg til dekning av nøkterne boutgifter kan det avsettes midler til nødvendige forbruksutgifter, eller livsopphald, etter satser som fastsatt i en egen forskrift.