Samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og våre ansatte engasjerer seg både lokalt og nasjonalt for å bidra til styrket rettssikkerhet for mennesker i alle samfunnslag. Flere av våre advokater er medlemmer av lovutvalg, har ulønnede styreverv og deltar aktivt i samfunnsdebatten. Advokater skal fremme rett og rettssikkerhet, og vårt firma er støttespiller for Gatejuristen ved at flere av våre ansatte gir gratis rettshjelp til rusavhengige på Haugalandet.

Vi er videre opptatt av å være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet på Haugalandet, og bidrar med juridisk og økonomisk støtte til lokale initiativ innenfor samfunns- og kulturliv.

Regler for god advokatskikk

Vi har som mål at samfunnsansvaret skal vise igjen i vårt daglige virke.

Alle våre advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Den Norske Advokatforening, og er bundet av regler for god advokatskikk.  Disse har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske prinsipper som er grunnlag for advokatens virke i alle siviliserte rettssamfunn.

Daglig leder, advokat Thor Harald Eike er medlem av Advokatforeningens Disiplinærutvalg for Rogaland og Agderfylkene.

Mangfold

Vi er opptatt av mangfold, og ønsker å rekruttere de best kvalifiserte medarbeiderne uavhengig av kjønn, alder og bakgrunn. Advokatbransjen er fremdeles mannsdominert, og vi har derfor et fokus på å bedre kjønnsbalansen og jobber aktivt for å skape et arbeidsmiljø som sikrer trivselen til alle våre ansatte.

Vår samfunnskontakt

For mer informasjon om og innspill til vårt samfunnsengasjement, kontakt Thor Harald Eike