Hva er dine rettigheter når flyet er forsinket?

Vi reiser stadig mer og trafikken i lufta så vel som på flyplassene øker kraftig.  En uunngåelig følge av dette er at det oppstår forsinkelser og kanselleringer som er plagsomme for flypassasjerene.

I denne artikkelen redegjør advokat Thor Harald Eike kort for de rettigheter som gjelder for deg som flypassasjer når flyet ditt kanselleres eller er forsinket.

Kilde: Forbrukerrådet

Forsinkelser og kanselleringer i luftfarten er fortvilende og mange opplever seg som nokså rettsløse når man befinner seg oppe i elendigheten.   Faktum er imidlertid at man på ingen måte er rettsløse, at man har klare rettigheter som flypassasjer og at det er nokså enkelt for de fleste å gjøre sin rettigheter gjeldende når behovet først melder seg.

Regelverket

Dine rettigheter som flypassasjer er regulert i forskrift om flypassasjerrettigheter, som har inntatt en direkte gjengivelse av EU-reglene i EF forordning 261/2004.  Bestemmelsene er i utgangspunktet klare, men ettersom de er forfattet etter en europeisk, akademisk metode er de ikke nødvendigvis lett forståelige for ikke-jurister.  inn hvor du skal, hvor lenge du har ventet og se rettighetene dine.

Hva kan du kreve?

Hva du kan kreve varierer etter forsinkelsens art og lengde.

Kostgodtgjørelse (forpleining)

Dine rettigheter til kost (forpleining) avhenger av lengden på forsinkelsen og reisens lengde og innebærer kort oppsummert at retten til kost inntreffer dersom forsinkelsen er

  • 2 timer ved flyreiser inntil 1500 km
  • 3 timer ved flyreiser innenfor EØS-området som er lengre enn 1500 km og for alle andre flyreiser som er fra 1500 til 3500 km
  • 4 timer ved øvrige flyreiser

Refusjon ved forsinkelse som varer h.h.v. mer enn 3 og 5 timer

Dersom flyreisen forsinkes med mer enn 3 timer, kan du fremme samme krav om standardkompensasjon som hvor flyreisen innstilles.

I tilfeller hvor forsinkelsen er på minimum 5 timer, er flyselskapet forpliktet til å tilby deg å få billettprisen refundert.  Her vil dine rettigheter i utgangspunktet være begrenset til den del av reisen som ikke er påbegynt, men dersom formålet med reisen ikke kan oppnås som følge av forsinkelsen kan du kreve prisen for hele billetten refundert.  Dersom du er berettiget til refusjon, har du også krav på å få dekket flykostnadene ved retur til utgangspunktet for reisen (avreiseflyplassen).

Økonomisk kompensasjon

EU-direktivet inneholder satser for din rett til økonomisk kompensasjon, som gjelder hva enten du har hatt et økonomisk tap eller ikke.  Kompensasjonen er standardisert etter følgende intervaller:

  • 250 euro for flyreiser inntil 1500 km
  • 400 euro for flyreiser innenfor EØS-området som er på inntil 1500 km og for andre flyreiser fra 1500 til  3500 km
  • 600 euro for andre flyreiser

Det er viktig å være oppmerksom på at retten til økonomisk kompensasjon kan reduseres til det halve dersom flyselskapet tilbyr deg en annen flyreise enn den opprinnelige.  Dette forutsetter imidlertid at ankomsttidspunktet for den alternative reisen ikke overstiger den opprinnelige med mer enn

  • 2 timer dersom flyreisen er inntil 1500 km
  • 3 timer dersom flyreisen er innenfor EØS-området og er lengre enn 1500 km og ellers for andre flyreiser er fra 1500 til 3500 km
  • 4 timer for andre flyreiser

I enkelte tilfeller vil du kunne ha krav på økonomisk kompensasjon ut over den standardiserte.  Forutsetningen er i så tilfelle at du kan dokumentere at det faktiske tapet ditt er høyere enn standardkompensasjonen, at årsaken til forsinkelse/innstilling er omfattet av flyselskapets kontroll og at det økonomiske tapet er en sannsynlig følge av forsinkelsen/innstillingen.

Viktige unntakstilfeller

Retten til økonomisk kompensasjon er ikke absolutt.  Noen ganger er innstillingen/forsinkelsen  unnskyldelig.

Force majeure

Dersom forsinkelsen/innstillingen skyldes force majeure vil du ikke kunne kreve økonomisk kompensasjon.  Dette er hendelser som ligger utenfor flyselskapets kontroll, hvor forsinkelsen/ innstillingen er en følge av forhold selskapet ikke kunne avverget uansett hvilke rimelige tiltak man hadde iverksatt (for eksempel streik, dårlig vær eller akutt terrorsikring).

Flyselskapet underretter deg i god tid

Dersom flyselskapet underretter deg om forsinkelsen innen frister fastsatt i direktivet, bortfaller retten til økonomisk kompensasjon.  Dette gjelder for det første dersom du får informasjon om kanselleringen mellom 14 og 7 dager før avreise og du tilbys en alternativ flyreise med avgang maksimalt 2 timer før tidspunktet for den kansellerte avreisen og hvor man når frem til ankomststedet senest 4 timer etter det opprinnelig planlagte.  Dersom du informeres med kortere frist enn 7 dager, kortes også intervallene ned slik at avreise må være maksimalt 1 time før den kansellerte reisen og ankomst maksimalt 2 timer etter den opprinnelige.

Hvordan oppnår du dine rettigheter?

Man sier ofte at det er forskjell på å ha rett og å få rett.  Det gjelder også her, men slik at det lagt svært godt til rette for at forbrukeren skal kunne gjøre sine rettigheter gjeldende på en enkel og vederlagsfri måte.

Henvendelse til flyselskapet

Utgangspunktet er selvsagt at du må ta direkte kontakt med flyselskapets ansatte/agenter på flyplassen/telefonisk, eventuelt reisebyrået ditt.  Dette vil jo være en ren nødvendighet for kostgodtgjørelse, som jo er en ordning du nyter godt av mens du venter.

Dessverre opplever mange reisende at oppfølgningen på flyplassen ikke fungerer og at man dermed ikke får den kompensasjonen man har et ubetinget krav på etter forskriften.  I så tilfelle kan du fremme  kravet ditt overfor flyselskapet i etterkant, enten via eget brev/mail eller via flyselskapenes standardskjemaer.  Forbrukerrådet har laget en samleoversikt på sine hjemmesider, som du når via  denne linken.

Klage til Transportklagenemnda

Noen ganger møter man veggen i f.t. flyselskapene.  I så tilfelle kan du klage til Transportklagenemnda via denne linken.