Endrede regler om rett til sykepenger under coronaepidemien

Som et ledd i tiltakene for å hjelpe næringsvirksomheter og privatpersoner under coronakrisen har Regjeringen foretatt en rekke endringer i reglene for sykepenger.

Dersom det er noe du ikke forstår eller savner mer informasjon om, eller du rett og slett har behov for bistand til å søke, kan du kontakte vår spesialist i trygde- og velferdsrett, advokat Anders Gustavsen via denne linken.

Husk at dersom du er privatperson kan du ha rett på fri rettshjelp om du mener utbetalingen av sykepenger du får i fra NAV er feil, og vil klage på vedtaket.

Smittet eller antatt smittet

Pasienter som er eller antas å være smittet av koronavirus kan ha rett til sykepenger.

Personer som har, eller etter en faglig vurdering fra lege antas å ha, en smittsom sykdom, jf. smittevernloven, vil kunne ha rett til sykepenger. Det innebærer at også ansatte som reelt sett er i stand til å arbeide, men som antas å være smittebærer av koronaviruset, vil kunne ha rett på sykepenger.

Karantene

Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom kommunelegen har pålagt pasienten karantene.

Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla pasienten karantene.

Der det er nedlagt forbud mot å arbeide (pålagt karantene) av rett myndighet, kan det gis rett til sykepenger.

Men, merk at andre tiltak for å unngå smittefare må imidlertid undersøkes før sykemelder skriver ut sykemelding, for eksempel muligheten til å jobbe fra hjemmekontor. En ansatt som er frisk nok til å jobbe hjemmefra vil i utgangspunktet ikke ha rett til sykmelding, og har da heller ikke rett til sykepenger.

Hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene

Personer som ikke er pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger.

Risikogruppe – ønsker å unngå smitte

Pasienter som er i risikogruppen for å bli smittet, har ikke automatisk rett til sykepenger.

Dette gjelder for eksempel pasienter som isolerer seg i hjemmet på grunn av smittefare uten at de selv er syke, smittet eller pålagt karantene. Disse pasientene har ikke rett til sykepenger.

Pasienter som er hjemme på grunn av stengte skoler og barnehager

Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende har ikke rett til sykepenger hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Disse kan likevel ha rett til omsorgspenger.

Sykmelding krever ikke personlig oppmøte

Hovedregelen er at NAV ikke godtar en sykemelding i fra sykemelder uten personlig undersøkelse av pasienten. Stortinget har nå vedtatt at NAV midlertidig godtar sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Den som sykmelder pasienten må da ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå. Det er da igjen viktig at sykemelder skriver nøye hvordan han vurderte pasienten, dette for at NAV skal kunne godkjenne sykemeldingen uten den personlige undersøkelsen som normalt er påkrevd.

Arbeidsgiverperioden/ventetid

Dersom vilkårene for sykepenger er oppfylt, må arbeidsgiver betale sykepenger til den ansatte i arbeidsgiverperioden.

Arbeidstaker

Tidligere var arbeidsgiver pålagt å betale sykepenger til den ansatte i arbeidsgiverperioden på
16 dager, men Stortinget har nå midlertidig vedtatt at perioden arbeidsgiver er ansvarlig for å utbetale sykepenger reduseres til 3 dager. NAV vil etter dette overta utbetalingen av sykepenger i fra dag 4.

Arbeidsgiver skal i arbeidsgiverperioden betale ut full lønn til den ansatte. Men, når NAV overtar betalingen ifra 4. dag så vil sykepengegrunnlaget begrenses oppad til maks 6 G (kr.599.148,-)

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Tidligere var det slik at selvstendig næringsdrivende og frilansere først fikk utbetalt sykepenger etter en «ventetid» på 16 dager, og fikk da først utbetalt sykepenger i fra 17. dag etter de ble sykemeldt. Staten har nå midlertidig bestemt at disse gruppene skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire. Ventetiden er da redusert til 3 dager.

Som for arbeidstakere så vil også sykegrunnlaget for selvstendig næringsdrivende og frilansere blir begrenset oppad til 6G. Imidlertid får selvstendig næringsdrivende bare utbetalt 80% av sykepengegrunnlaget. Frilansere får 100% dekning.

Det finnes også egne forsikringsordninger for disse gruppene, men det går vi ikke innpå her.