Kort om ferierettigheter i Norge

Rett til ferie: Alle arbeidstakere i Norge har rett til minst 25 virkedager ferie hvert år. Ferieloven sikrer at denne retten opprettholdes, uavhengig av om du skifter arbeidsgiver i løpet av året.

Ekstra ferie: Arbeidstakere over 60 år har rett til en ekstra uke ferie. Dette betyr at de får totalt 6 uker ferie, eller 36 virkedager.

Ferieavvikling: Arbeidsgiver har ansvar for å fastsette ferietidspunktene, men må ta hensyn til arbeidstakers ønsker og ferielovens bestemmelser. Arbeidstakere kan kreve at minst 18 av feriedagene avvikles mellom 1. juni og 30. september. Ferieloven krever at arbeidsgiver drøfter ferieplanen med arbeidstaker i god tid før ferien skal avvikles.

Sykdom under ferie: Hvis en arbeidstaker blir syk før eller under ferien, kan vedkommende kreve at feriedagene utsettes til senere i ferieåret. For å benytte seg av denne retten må sykdommen dokumenteres med en legeerklæring. Arbeidstaker må også melde fra til arbeidsgiver så snart som mulig.

Feriepenger: Feriepenger erstatter lønn under ferieavvikling og utgjør 10,2 % av feriepengegrunnlaget for arbeidstakere under 60 år. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 % for å kompensere for den ekstra ferieuken.

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakere får avviklet sin lovbestemte ferie. Arbeidsgiver må også sørge for at feriepengene utbetales korrekt og i tide, som regel sammen med siste lønnsutbetaling før ferien.