Bygging i strandsonen

Ferie under sykemeldingsperioden

Hvis du er sykemeldt fra jobben din og mottar sykepenger fra NAV, er det i utgangspunktet ingenting i veien for at du kan ta ut og avvikle ferie, så lenge det ikke hinder planlagt behandling eller oppfølging fra NAV. 

I et lengre sykdoms- og sykmeldingsforløp kan det være aktuelt å ta ut ferie for eksempelvis å delta i familiens ferieaktiviteter. I slike tilfeller stoppes sykepengene ferieperioden, og sykepengeåret (dagene) forlenges tilsvarende. En vanlig arbeidstaker kan maksimalt motta sykepenger fra NAV i 248 dager før man må opptjene seg ny rett til sykepenger. 

Arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager er ikke inkludert i disse 248 dagene. 

Ved avvikling av ferie, for eksempel i 3 uker, forlenges retten til sykepenger med 15 sykepengedager.

Det er ditt ansvar å informere NAV om at du tar ut ferie og at sykepengene skal stanses. Eventuelt opptjente feriepenger skal dekke ferieavviklingen din. Manglende melding til NAV kan resultere i at du må betale tilbake feilaktig utbetalte sykepenger.

Når du tar ut ferie, kan du reise utenlands, også utenfor EØS, uten å måtte informere NAV. Det er viktig å merke seg at en gradert sykmelding ikke kan endres til en full sykmelding for å gjennomføre en utenlandsreise, med unntak for godkjente behandlingsreiser. Løsningen er derfor å ta ut ferie og oppgi dette på kravet om sykepenger.

Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, bør du alltid kontakte NAV.
NAV har veiledningsplikt og skal kunne gi deg informasjon om hva du bør gjøre i de ulike tilfellene. Du kan også ta kontakt med en av våre advokater for spørsmål eller bistand. 

God ferie.