Fremtidsfullmakt – hva, hvem, når og hvordan?

Vi mottar med jevne mellomrom henvendelser vedrørende fremtidsfullmakter, som er en fullmakt som opprettes for å gjelde i fremtiden, som et frivillig alternativ til oppnevning av hjelpeverge.

Her følger en kortfattet redegjørelse om hva det er, hvem det er aktuelt for og hvordan man går frem.

 

Hva er fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som opprettes for å gjelde i fremtiden, som et frivillig alternativ til oppnevning av hjelpeverge.

Gjennom fremtidsfullmakten kan det bestemmes hvem som skal handle på ens vegne i det tilfelle en ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser, herunder legges føringer for hvordan det skal disponeres på dine vegne.

Fremtidsfullmakten kan defineres til å gjelde økonomiske og/eller personlige forhold, herunder begrenses til å gjelde bestemte forhold.

Fullmaktens nærmere innhold bør defineres tydelig i fullmakten, da fullmaktens innhold beror på en tolkning av fullmakten.

Hvem

En fremtidsfullmakt kan opprettes av fysiske personer og fullmakten kan gis til en eller flere fysiske personer.

Fullmakten kan dermed ikke gis til en juridisk person, som f. eks et advokatfirma, men derimot til en bestemt advokat eller til en annen person.

Den som utpekes som fullmektig må selv være over 18 år og ha sin rettslige handleevne i behold.

Når

En fremtidsfullmakt kan tidligst opprettes etter at en har fylt 18 år, og dermed er myndig, og må opprettes mens en ennå har sin rettslige handleevne i behold, og ha evne til å forstå fullmaktens betydning.

Fullmakten vil gjelde fra den som har utstedt fullmakten ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser.

Hvordan

En Fremtidsfullmakt må opprettes i tråd med de formkrav som følger av Vergemålslovens § 81 som krever at fullmakten er signert av fullmaktsgiveren og bekreftet av to vitner. Dette tilsvarer de formkrav som gjelder for opprettelse av testament.

Fullmaktens ikrafttredelse

Når fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser vil fullmakten tre i kraft.

Fullmektigen skal da underrette fullmaktsgiveren og fullmaktsgiverens nærmeste, og kan også be om Fylkesmannens stadfesting av fullmakten.

 

Vi bistår deg gjerne med å få opprettet en fremtidsfullmakt.