Fremtidsfullmakt – et privat alternativ til vergemål

Har du tenkt på hva som vil skje om du havner i en situasjon hvor du ikke lenger er i stand til å ivareta egen økonomi og personlige interesser? Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ta vare på deg i hvilke henseender om du en dag ikke kan ta vare på deg selv.

Det kan være mange grunner til at man trenger hjelp til å skjøtte egen økonomi og personlige interesser, f.eks. alvorlig sykdom eller sinnslidelse. Tidligere var det eneste alternativet å få oppnevnt en verge av Fylkesmannen. En slik prosess kan ta unødvendig lang tid, hvem som blir oppnevnt som verge er usikkert og hvilke avgjørelser som tas er utenfor din kontroll.

Her kan du lese om hvordan noen opplever å måtte forholde seg til Fylkesmannen etter at det er opprettet vergemål.

Den nye vergemålsloven, som trådte i kraft i 2013, inneholder derfor et «privat alternativ» til vedtak om vergemål, nemlig opprettelse av en såkalt fremtidsfullmakt.

Fordelene med fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg større grad av selvbestemmelse også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Dersom fremtidsfullmakten utformes slik at den dekker dine behov, vil det ikke være nødvendig å få oppnevnt en verge av Fylkesmannen selv om du en gang i fremtiden skulle bli så syk at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Gjennom en fremtidsfullmakt har du mulighet til å skreddersy gode løsninger for deg og dine. Det er du som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere, og hvor omfattende den skal være. Fremtidsfullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan være begrenset til nærmere angitte forhold, f.eks. til salg av bolig og betaling av regninger. Det kan derfor være smart å tenke over de ulike problemstillingene som kan oppstå, og opprette en fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk nok til å vurdere og bestemme hvordan du ønsker å ha det.

Hva kan en fremtidsfullmakt omfatte?

Vanligvis omfatter en fremtidsfullmakt både økonomiske og personlige forhold. Økonomiske forhold kan f.eks. være alt fra det å betale regninger, håndtere løpende inntekter og utgifter til å drive utleie av fast eiendom eller drifte næringsvirksomhet.

Personlige forhold kan f.eks. være hvem som skal representere deg overfor NAV, kommune og sykehjem. Fullmektigen vil da kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak.

Mange har nok også hørt «skrekkhistorier» om egenandelen det offentlige krever ved institusjonsopphold. Det offentlige kan kreve inntil 75% av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp og inntil 85% av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp, se mer om dette her.

Dersom du har opprettet en fremtidsfullmakt kan fullmektigen din f.eks. sørge for at boligen, fritidseiendommen eller aksjene dine blir solgt. Fullmektigen kan fordele formuen mellom dine nærmeste som forskudd på arv. Dette slik at dine nærmere kan få glede av din formue når du selv ikke lenger er i stand til verken å nyte godt av eller disponere over den.

Hvordan opprette en fremtidsfullmakt?

Reglene om fremtidsfullmakt følger av vergemålsloven kapittel 10. Loven stiller bl.a. krav til fullmaktens innhold og utforming.

Det finnes utallige maler tilgjengelig på internett, men det er sjeldent disse malene passer akkurat dine behov.

Ved hjelp av advokat kan du sørge for at du får opprettet en fremtidsfullmakt som både dekker dine behov og er i tråd med lovens krav.