Nye verdigrenser i tvisteloven fra 1. juli 2020

Fredag 17. april ble det i statsråd vedtatt endringer i tvisteloven. Endringene gjelder tvistelovens verdigrenser.

Verdigrensen for småkravprosess økes fra kr. 125 000 til kr. 250 000, verdigrensen for obligatorisk møte i forliksrådet fra kr. 125 000 til kr. 200 000 og verdigrensen for ankebehandling fra kr. 125 000 til kr. 250 000.

Dette innebærer blant annet at flere saker starter i forliksrådet og at kostnadene som kan kreve erstattes, som fortsatt er 20 %, økes fra inntil kr. 25 000 til inntil kr. 50 000.

Bakgrunnen for endringene er å sikre at kostnadene ved behandling i domstolene står i rimelig forhold til tvistesummen og sakens betydning, og at rettsikkerhetsgarantien ivaretas ved at man har en reell tilgang til domstolene. Videre antas det at økningen av verdigrensene vil bidra til en mer fornuftig fordeling av domstolens ressurser og til å redusere saksbehandlingstiden i lagmannsrettene.

Loven trer i kraft 1. juli 2020. Endringene får følgelig ikke anvendelse for forliksklage, stevning og anke som er inngitt før 1. juli 2020.