Har du rett på erstatning om du blir skadet på treningssenteret?

Har du rett på erstatning om du blir skadet på treningssenteret?

De fleste medlemsavtaler på treningssenter inneholder klausuler som presiserer at senteret ikke har ansvar for eventuelle skader som oppstår ved trening på deres senter. De frasier seg ethvert erstatningsansvar. Slike klausuler stenger imidlertid ikke for erstatningsansvar på «ulovfestet objektivt grunnlag».

Erstatning på «ulovfestet objektivt grunnlag»

Erstatning på «ulovfestet objektivt grunnlag» er betinget av at det foreligger en «skaderisiko som vesentlig overstiger det vanlige», det vil si en risiko som overstiger «dagliglivets risiko».

Langvarig rettspraksis har fastlagt at ulike treningsformer og fritidsaktiviteter i utgangspunktet ikke skal medføre erstatningsansvar for den som tilbyr aktiviteten. Dette bygger på de sterke samfunnshensyn som tilsier at en skal ha slike tilbud. Når man deltar i slike aktiviteter, anses man å samtykke til å bli utsatt for den gitte risikoen.

Ny dom som skjerper ansvaret

Hålogaland lagmannsrett avsa nylig en dom hvor de likevel la til grunn at et treningssenter var erstatningsansvarlig for personskade som følge av ulykke på spinningssykkel. Ulykken skyldtes at bolten som festet setet til sykkelen knakk som følge av materialtretthet eller slitasje. Kunden hadde festet føttene med spinning-sko og falt bakover og slo nakken/skuldrene i syklene som sto bak henne.

Retten uttalte at det å trene på treningssenter normalt ikke utgjør en skaderisiko som vesentlig overstiger «dagliglivets risiko». Samtidig må det anses påregnelig for de som driver treningssenteret at risikoen for materialtretthet eller slitasje på utstyr kan føre til skade fra tid til annen.

Ved teknisk svikt er det da ikke tale om en vanlig risiko, men en upåregnelig svikt ved utstyret hvor det er tilfeldig hvem som rammes. Spinningssyklistens skade måtte dermed anses å ligge utenfor den risikoen hun hadde akseptert ved å melde seg på timen.

Lagmannsretten viste også til at rimelighetshensyn taler for at treningssenteret skal anses ansvarlig for risikoen ettersom de kan tegne forsikringer som gjør ansvaret til en del av de alminnelige driftsutgifter. Ansvaret vil trolig også bidra til at treningssentrene blir mer bevisste på vedlikehold og skadeforebygging.

Vår vurdering av dommen

Det presiseres at dommen enda ikke er rettskraftig, og det gjenstår da å se om den også skal gjennom Høyesterett.

Vårt standpunkt er imidlertid at Hålogaland lagmannsretts dom er fornuftig og at dommens løsning klart anses å være det beste for alle parter.