Skal du leie ut boligen eller hytta di i sommer? Dette bør du være klar over

Korttidsutleie av bolig og fritidseiendom har blitt populært de siste årene. Dersom du har planer om å leie ut boligen din i sommer, er det flere ting du bør være klar over. Utleie til ferie- og fritidsbruk er nemlig ikke regulert av husleieloven, noe som medfører at utleier mister mange av de rettighetene man har etter loven. 

Få på plass en god leieavtale

Ved korttidsutleie er det leieavtalen mellom leietaker og utleier som regulerer leieforholdet. Dersom du leier ut via et selskap, for eksempel Airbnb, har disse som regel standardavtaler. Her er det viktig å huske på at standardavtalene ikke er tilpasset den enkeltes behov. Som utleier er det derfor viktig at du regulerer det som du selv tenker er viktig. Dette kan for eksempel være adgangen til å ha gjester, støy, dyrehold, renhold, utvask og adgang til å røyke. Som en sikkerhet for betaling for leieforholdet og eventuell mislighold av avtalen bør du også kreve depositum, som innbetales før leieforholdet starter. 

Hva kan du leie ut?

Det er naturlig å tenke at man som eier av en bolig står fritt til å leie den ut. Dersom du er andelseier i et borettslag er imidlertid utgangspunktet at utleie krever samtykke fra styret dersom det skal leies ut i mer enn 30 dager i løpet av året. Styret kan imidlertid kun nekte samtykke til utleie dersom de har saklig grunn. Dersom du derimot bare skal leie ut deler av boligen, mens du selv også bor der, trengs det ikke samtykke fra styret. 

Eier du bolig i sameie er utgangspunktet at du fritt kan leie ut hele boligen for korttidsutleie i inntil 90 dager i året. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Denne grensen kan være endret i vedtektene. Det kan også følge av sameiets vedtekter at retten til utleie er betinget av samtykke fra styret. Her er også adgangen til å nekte samtykke begrenset til de tilfellene hvor styret har saklig grunn for nektelsen. 

Dersom en leier ut leilighet i borettslag eller sameie må en imidlertid passe på at utleie ikke påfører de andre andels- og seksjonseierne, skade eller ulempe. 

Undersøk forsikringen din

I borettslag og sameier har man som oftest felles bygningsforsikring, og de fleste boligeierne har egne innboforsikringer. Dersom man skal leie ut boligen bør man undersøke om forsikringene også dekker skade på bygning og innbo som er påført av leietakere. Noen forsikringsselskaper har gjort unntak for skader som er påført av leietakere og tilbyr derfor egne utleieforsikringer. Dersom man leier ut via selskap, som for eksempel Airbnb, har disse ofte egne forsikringer som utleier tilbys å tegne. Dersom utleier har krevd depositum vil også dette kunne tjene som en slags forsikring. Et annet sikkerhetstiltak kan være å fjerne verdisaker som du er særlig redd for. 

Er utleie skattepliktig?

Inntekt for utleie av bolig kan være skattepliktig. Dersom man leier ut egen bolig, er utgangspunktet at utleieinntektene er skattepliktig. Dette gjelder derimot ikke dersom leieforholdet varer sammenhengende i minst 30 dager og 

  1. du selv benytter minst halvparten av boligen til eget bruk eller 
  2. hele eller en større del av boligen leies ut for inntil kr. 20.000 i inntektsåret. 

Dersom du har leid ut fritidseiendommen din, regnes 85% av utleieinntekten som overstiger 10.000 kroner, som inntekt, og er dermed skattepliktig med en sats på 22%. Dette kan illustreres med et enkelt eksempel:

Årets utleieinntekt kr. 100.000,-

Fribeløp kr. 10.000,-

Restbeløp 100.000,- – 10.000,- = 90.000,-

Skattbart beløp 90.000,- x 0,85 = 76.500,-

Samlet skatt 76.500,- x 0,22 = 16.830,-

En annen ting man må være klar over når man skal leie ut boligen er omfanget av utleie. Dersom man leier ut hyppig kan utleie bli ansett for å være næringsvirksomhet, noe som vil kunne medføre at inntektene skattlegges med høyere sats.  

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller en sak om utleie, ta kontakt med våre advokater for bistand.