«Det du hadde med deg inn kan du ta med deg ut» – Er det så enkelt?

 

I følge Statistisk Sentralbyrå ender hvert år om lag 10.000 ekteskap med skilsmisse.

Ofte har de involverte parter liten eller mangelfull innsikt i hva som venter dem når skilsmisseoppgjøret skal gjennomføres, og mange får seg derfor en ubehagelig overraskelse.

Ekteskapslovens hovedregel er regelen om likedeling, men skjevdelingsregelen er et viktig unntak.

 

Ekteskapslovens klare hovedregel er at ektefellenes formue skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Dette kalles likedeling.

En praktisk viktig unntaksregel som mange har hørt om, men få kjenner det nærmere innhold i, er regelen om skjevdeling. Regelens utgangspunkt er som mange kjenner til at det du hadde med deg inn, kan du ta med deg ut.

Skjevdelingsregelen er dessverre ikke så enkel som den høres ut. Dette medfører at mange ektefeller får seg en overraskelse under skiftet.

Begrunnelsen bak skjevdelingsregelen er at det ikke nødvendigvis er rimelig å dele verdier som ikke er et resultat av formuesfellesskapet ektefellene hadde under ekteskapet. Dette kan f.eks. gjelde verdien av en bolig som den ene ektefellen eide før partene traff hverandre. Regelen gjelder også eller arv eller gaver den ene har mottatt i løpet av ekteskapet. Skjevdelingsregelens utgangspunkt er at slike eiendeler kan holdes utenfor delingen.

For å kunne skjevdele verdier en ektefelle hadde med seg inn i ekteskapet eller har mottatt i arv eller gave, må imidlertid verdien være i behold ved ekteskapets opphør. Midler en ektefelle har spart opp før ekteskapets inngåelse vil – som hovedregel – anses å være i behold om midlene benyttes ved kjøpet av ektefellenes bolig. Motsatt vil midlene ikke være i behold om midlene i stedet benyttes til ektefellenes bryllupsreise.

Ved vurderingen av om verdiene er i behold har det blant annet betydning i hvilken grad verdiene er sammenblandet med verdier som er gjenstand for deling. Dersom f.eks. arv eller gave settes inn på samme konto hvor man mottar løpende lønnsinnbetalinger, kan det være problematisk å bevise at det var de arvede midlene, og ikke lønnsmidlene på samme konto, man brukte til investeringer.  Særlig om det har gått lang tid.

Det er også viktig å være klar over at det er den ektefellen som krever skjevdeling som må føre bevis for at vilkårene for skjevdeling er oppfylt. Hadde ektefellen for eksempel oppsparte midler som gikk med til å kjøpe boligen, er det denne ektefellen som må dokumentere dette. Det kan være vanskelig å fremskaffe slik dokumentasjon mange år etterpå.

For å unngå overraskelser ved et eventuelt samlivsbrudd, anbefaler vi å inngå avtale om hvilke eiendeler man ønsker å holde utenfor delingen. Slike avtaler skal gjøres i form av en Ektepakt. Ektepakter kan inngås både før og under ekteskapet. Med en Ektepakt får begge parter bedre forutberegnelighet. En Ektepakt er også økonomisk sett et langt rimeligere alternativ enn en rettssak om skjevdeling.

For samboere er det andre regler som gjelder, men vår anbefaling er likevel den samme. En Samboeravtale er et rimelig alternativ til en tvist.