Fri rettshjelp

Gjennom statens Fri rettshjelps ordning kan man i enkelte sakstyper ha få advokatbistand helt eller delvis dekket av staten.

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Du kan unntaksvis også gis fri rettshjelp i andre saker.

Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

For mer informasjon se https://www.fylkesmannen.no/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp/