Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Advokat (H) Thor Harald Eike har fått henvist nok en sak til behandling i Høyesterett, og dette er andre gang han skal møte i landets øverste domstol i år.  Sammen med seg i teamet som forbereder saken har han advokat Anette Jacobsen Mokleiv, som arbeider i vår nærings- og prosedyreavdeling.

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven og unntatt fra likebehandlingsprinsippet.

Bemanningsselskapet ble frifunnet av Haugaland og Sunnhordland tingrett i dom 30.05.2022.  Deretter avsa lagmannsretten opprinnelig dom i saken 04.05.2023, hvor Arbeidstakerne fikk delvis medhold i sine krav om etterbetaling av lønn basert på lønnsnivået for ansatte i innleieselskapene.  Etter anke til Høyesterett ble denne opphevet ved dom 04.10.2023. Behandlingen i lagmannsretten fortsatte deretter basert på den opprinnelige ankeforhandlingen, og lagmannsretten kom til at likebehandlingsprinsippet og arbeidsmiljøloven § 14-12a fikk anvendelse slik arbeidsforholdene og utleievirksomheten var organisert. Arbeidstakerne fikk igjen delvis medhold i sine krav om etterbetaling av lønn basert på lønnsnivået for ansatte i innleieselskapene.

Begge parter anken lagmannsrettens dom til Høyesterett, på ulike grunnlag.  Ved beslutning 3. mai 2024 tillot Høyesterett arbeidsgivers anke fremmet i sin helhet, samtidig som arbeidstakernes anke ble nektet fremmet.

Saken reiser prejudisielle spørsmål knyttet vikarbyrådirektivets materielle virkeområde og EØS-avtalens gyldighet på og utenfor kontinentalsokkelen.  I skrivende stund er det usikkert om disse må forelegges for EFTA-domstolen til rådgivende uttalelse før Høyesterett behandler ankesaken.

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]