De selskapsrettslige ansvarsreglene kan virke skremmende og hemmende for enkelte styremedlemmer.  Formålet med kurset er imidlertid å ufarliggjøre styrearbeidet såvel som ansvaret ved å gjennomgå den sentrale lovreguleringen på en lettfattelig måte og vise at det her som ellers ikke er så vanskelig å opptre korrekt om man bare har kjennskap til de grunnleggende spillereglene.

I kurset ser vi bl.a. på styrets oppgaver, grunnleggende regler for styrets forvaltnings-, organiserings- og tilsynsansvar, oppgavefordeling mellom daglig leder og styret, forholdet til generalforsamlingen, styresammensetning, styrehonorar, styrets erstatnings- og straffansvar samt styreforsikring.