I disse sakene førte klagene til at utestedene korrigerte sine aldersgrenser i tråd med nemndas – og lovens – anvisninger.  Man skulle anta at vedtakene ville føre til at også andre utesteder generelt ville følge etter, men slik ble det ikke.

Sak 20/41 gjaldt en klage fra en 21 år gammel mann, som var nektet adgang til utestedet Tilt Arkade og Tilt Lounge under henvisning til en nedre aldersgrense på 23 år.  Også denne gang var utestedets begrunnelse at det var vanlig praksis for 23 års aldersgrense i Oslo.  Videre at det var vanskelig å
hindre personer under aldersgrensen for kjøp av sprit adgang til utestedet, da det ikke var uvanlig
med falsk legitimasjon. Dersom vedkommende konsumerte alkohol, kunne konsekvensen av brudd på skjenkeregelverket være at utestedet måtte stenge.  Aldersgrensen på 23 år var en sikkerhetsmargin som var nødvendig for at utestedet kunne overholde reglene om forsvarlig skjenking.

Også denne gang kom nemnda til at aldersgrensen var diskriminerende og ulovlig.  Nemnda understreket at man var kjent med at det har vært etablert praksis i bransjen å operere med
ulike aldersgrenser på utestedene, men at denne muligheten for utesteder til selv å bestemme hvilke aldersgrupper som skulle ha adgang til utestedet var innskrenket ved lovendringen sammenlignet
med tidligere rettstilstand. Det ble presisert at de offentligrettslige hensyn som ligger bak
alkohollovgivningen og diskrimineringsregelverket allerede var vurdert av lovgiver.

Ellers uttalte nemnda at forskjellsbehandlingen heller ikke var nødvendig. «I stedet for å operere med en nedre aldersgrense på 23 år, kan utestedet for eksempel øke vaktholdet og foreta en grundigere sjekk av legitimasjon ved inngangen og/eller ved servering av alkohol i baren. Nemnda mener dette ikke kan anses som uforholdsmessig ressurskrevende».