Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Manglende ansvarsforsikring kan gi grunnlag for et krav på titalls millioner kroner.

Dersom el. sparkesykler brukes i trafikken uten ansvarsforsikring og man påfører andre en alvorlig personskade, risikerer en å bli gjeldsslave for resten av livet. Den som blir skade, vil kunne kreve erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen . Trafikkforsikringsforeningen går konsekvent til regress mot eier eller bruker av den uforsikrede motorvognen og krever tilbake det Trafikkforsikringsforeningen har utbetalt i erstatning til skadelidte. Dette innebærer at regningen blir sendt til den som forårsaket skaden uten å ha lovpålagt forsikring.

Det fins eksempler fra rettspraksis, der skadevolder uten ansvarsforsikring er blitt dømt til å betale 11,5 millioner. Dette vil i nærmest alle tilfeller medføre at en blir gjeldsslave for resten av livet.

Bedre erstatningsdekning ved ulykker – erstatningspostene

Bakgrunnen for at det nå innføres lovpålagt ansvarforsikring, er å sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Skulle man bli påført en personskade som følge av en el.sparkesykkel, vil dette kunne danne grunnlag for erstatning for økonomisk og ikke økonomisk tap. Erstatningsposter som da vil være aktuelle er; påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tap av hjemmearbeidsevne, menerstatning og evt. oppreisningserstatning.

Den som blir skade av en el.sparkesykkel må da melde fra til forsikringsselskapet så snart som en har fått kunnskap om skaden. Som oftest er det en meldefrist på 1 år.

Advokatbistand

Dersom du blir utsatt for en skade eller ulykke, kan det være et godt råd å ta kontakt med advokat. Erstatningssaker kan reise kompliserte juridiske spørsmål om økonomisk tap, årsakssammenheng mm.

Er man blitt påført en personskade som følge av kjøring med el.sparkesykkel, vil forsikringsselskapet hvor forsikringen er tegnet dekke rimelige og nødvendige utgifter.

Dersom kjøretøyet er uforsikret plikter Trafikkforsikringsforeningen å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av saken.

Relaterte saker

Publisert: 28. november 2022

Kommunal vei gjøres privat

Publisert: 28. november 2022

Justisdepartementet endrer utvisningspraksis etter dom i Høyesterett

Først i oktober opphevet Justisdepartementet omsider sin instruks om at UDI konsekvent skulle vurdere utvisning også av EØS-borgere ved naskerier og mindre tyverier.  Dermed må også den norske utvisningspraksisen endres. Ifølge Haugesunds Avis og FriFagbevegelse har Justisdepartementet bedt UDI vurdere hvordan Norge kan holde fast på sin strenge utvisningspraksis som virkemiddel mot vinningskriminalitet. UDI har […]

Publisert: 18. november 2022

Høyesterett har avklart når en gave fra et uskiftebo står «i misforhold til formuen i boet»  

Saken gjaldt en mann som satt i uskiftet bo, og som etter ektefellens død hadde innledet samboerskap med en annen.  Mannen ga bort et pengebeløp til samboerens livsarvinger som tilsvarte like over 20 prosent av verdiene i uskifteboet på gavetidspunktet.  Livsarvingene til mannen anførte at gaven sto i misforhold til formuen i uskifteboet og krevde […]

Publisert: 30. oktober 2022

Inger Osvåg Søvre er tilbake hos oss etter endt foreldrepermisjon

Kontakt henne via telefon 479 03 587 eller iosovre@eurojuris.no dersom du har spørsmål, trenger rådgivning eller er i en rettslig prosess.

Publisert: 30. oktober 2022

Christina Winsor er tilbake hos oss etter endt foreldrepermisjon

Kontakt henne via tlf. 900 12 747 eller e-post cwinsor@eurojuris.no for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål, trenger rådgivning eller er i en rettslig prosess.

Publisert: 10. juli 2022

Vestlandsskole ilagt historisk høy tvangsmulkt etter mobbing

En skole i Vestland er nylig ilagt en samlet tvangsmulkt på kr. 300 000 for ikke å ha iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre mobbing.