Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Manglende ansvarsforsikring kan gi grunnlag for et krav på titalls millioner kroner.

Dersom el. sparkesykler brukes i trafikken uten ansvarsforsikring og man påfører andre en alvorlig personskade, risikerer en å bli gjeldsslave for resten av livet. Den som blir skade, vil kunne kreve erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen . Trafikkforsikringsforeningen går konsekvent til regress mot eier eller bruker av den uforsikrede motorvognen og krever tilbake det Trafikkforsikringsforeningen har utbetalt i erstatning til skadelidte. Dette innebærer at regningen blir sendt til den som forårsaket skaden uten å ha lovpålagt forsikring.

Det fins eksempler fra rettspraksis, der skadevolder uten ansvarsforsikring er blitt dømt til å betale 11,5 millioner. Dette vil i nærmest alle tilfeller medføre at en blir gjeldsslave for resten av livet.

Bedre erstatningsdekning ved ulykker – erstatningspostene

Bakgrunnen for at det nå innføres lovpålagt ansvarforsikring, er å sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Skulle man bli påført en personskade som følge av en el.sparkesykkel, vil dette kunne danne grunnlag for erstatning for økonomisk og ikke økonomisk tap. Erstatningsposter som da vil være aktuelle er; påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tap av hjemmearbeidsevne, menerstatning og evt. oppreisningserstatning.

Den som blir skade av en el.sparkesykkel må da melde fra til forsikringsselskapet så snart som en har fått kunnskap om skaden. Som oftest er det en meldefrist på 1 år.

Advokatbistand

Dersom du blir utsatt for en skade eller ulykke, kan det være et godt råd å ta kontakt med advokat. Erstatningssaker kan reise kompliserte juridiske spørsmål om økonomisk tap, årsakssammenheng mm.

Er man blitt påført en personskade som følge av kjøring med el.sparkesykkel, vil forsikringsselskapet hvor forsikringen er tegnet dekke rimelige og nødvendige utgifter.

Dersom kjøretøyet er uforsikret plikter Trafikkforsikringsforeningen å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av saken.

Relaterte saker

Publisert: 24. juni 2022

Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen. For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023. Det at små elektriske kjøretøy også […]

Publisert: 8. juni 2022

Ny Høgsterettsdom om eigedomsretten til luftrommet over egen eigendom

Bakgrunn for saka var at det i 2019 vart opna ein heilårleg gondolbane frå Voss jernbanestasjon til fjellet Hanguren.  I tillegg til innmark, strekker bana seg over eit bustadområde der høgda mellom husa og banen varierer mellom 10 og 60 meter. På det hyppigaste passerer gondolbanen eigedommane kvart 42. sekund. I 2020 gjekk grunneigarane som […]

Publisert: 7. juni 2022

Nye regler om skattlegging av privat forbruk i selskaper

I departementets forslag (som du kan lese her) fremholdes at en eier med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap mv. eller ansvarlig selskap mv. som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, heretter som hovedregel vil bli ansett for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Den skattepliktige fordelen denne disposisjonsretten utgjør, skal […]

Publisert: 31. mai 2022

Ny openheitslov – kva betyr det for norske bedrifter?

Formålet med lova Hovudformålet med lova er å få verksemder til å arbeide for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i samband med produksjon av varer og levering av tenester, i tillegg til å sikre allmenta tilgang til informasjon om dette.  Lova gjeld i utgangspunktet berre for større verksemder som definert i reknskapslova § 1-5, eller […]

Publisert: 11. april 2022

Eurojuris Informerer nr. 1 2022: Juss for det offentlige

Staten, fylkeskommuner og kommuner forvalter fellesskapets verdier. Den overordnede disponeringen og prioriteringen er under demokratisk kontroll ved at folkevalgte vedtar budsjetter og planer. Det er så de administrative ressursene i forvaltningsorganene som disponerer og saksbehandler. Forvaltningsutøvelsen skal påse at byrder og goder fordeles rettferdig og etter forutsigbare og åpne prosesser. Saksbehandlingsreglene gir partsrettigheter, innsynsmuligheter, begrunnelsesplikt […]