Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Manglende ansvarsforsikring kan gi grunnlag for et krav på titalls millioner kroner.

Dersom el. sparkesykler brukes i trafikken uten ansvarsforsikring og man påfører andre en alvorlig personskade, risikerer en å bli gjeldsslave for resten av livet. Den som blir skade, vil kunne kreve erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen . Trafikkforsikringsforeningen går konsekvent til regress mot eier eller bruker av den uforsikrede motorvognen og krever tilbake det Trafikkforsikringsforeningen har utbetalt i erstatning til skadelidte. Dette innebærer at regningen blir sendt til den som forårsaket skaden uten å ha lovpålagt forsikring.

Det fins eksempler fra rettspraksis, der skadevolder uten ansvarsforsikring er blitt dømt til å betale 11,5 millioner. Dette vil i nærmest alle tilfeller medføre at en blir gjeldsslave for resten av livet.

Bedre erstatningsdekning ved ulykker – erstatningspostene

Bakgrunnen for at det nå innføres lovpålagt ansvarforsikring, er å sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Skulle man bli påført en personskade som følge av en el.sparkesykkel, vil dette kunne danne grunnlag for erstatning for økonomisk og ikke økonomisk tap. Erstatningsposter som da vil være aktuelle er; påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tap av hjemmearbeidsevne, menerstatning og evt. oppreisningserstatning.

Den som blir skade av en el.sparkesykkel må da melde fra til forsikringsselskapet så snart som en har fått kunnskap om skaden. Som oftest er det en meldefrist på 1 år.

Advokatbistand

Dersom du blir utsatt for en skade eller ulykke, kan det være et godt råd å ta kontakt med advokat. Erstatningssaker kan reise kompliserte juridiske spørsmål om økonomisk tap, årsakssammenheng mm.

Er man blitt påført en personskade som følge av kjøring med el.sparkesykkel, vil forsikringsselskapet hvor forsikringen er tegnet dekke rimelige og nødvendige utgifter.

Dersom kjøretøyet er uforsikret plikter Trafikkforsikringsforeningen å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av saken.

Relaterte saker

Publisert: 14. mars 2024

Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak

Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak Fra 1. januar 2024 ble det innført en rekke nye endringer i foretakslovgivningene for å bedre kjønnsbalansen i norske styrer. Det er bestemt at reglene trinnvis skal utvides inntil 2028 for flere og flere foretak. Til slutt vil endringene gjelde for om lag 20 000 selskap. Det er beregnet […]

Publisert: 22. desember 2023

Endringer i arbeidsmiljøloven – dette må du få med deg før nyttår!

Begrensninger i muligheten for å leie inn arbeidskraft: For det første ble reglene om innleie av arbeidskraft kraftig innskjerpet med virkning fra 1. april 2023. Vi skrev om dette i tidligere artikkel i mars her: https://eurojurishaugesund.no/endringer-i-innleiereglene-far-store-konsekvenser-for-naeringslivet-i-var-region/ 8 måneder etter innføringen kan man forsiktig spå at siste ord om denne endringer neppe er sagt. EØS-tilsynet (ESA) […]

Publisert: 8. desember 2023

Høyesterett skal vurdere kapitalisereringen av erstatning ved ekspropriasjon

Ved fastsettelse av erstatning for fremtidig tap, er hovedregelen at beløpet skal utbetales som en engangssum.  Domstolene må følgelig beregne hvilket samlet beløp skadelidte skal få utbetalt i dag til erstatning for et tap som først oppstår i fremtiden. Kapitaliseringsrente Erstatningsbeløpet som utbetales i en engangssum skal i teorien kunne settes i banken eller investeres, […]

Publisert: 21. november 2023

Ny rettsskandale under oppseiling?

Saken gjelde en dame som i underrettene ble dømt for promillekjøring under påvirkning av cannabis. Hun erkjente at hun bruker cannabis medisinsk, og at hun hadde tatt cannabis-medisin mer enn åtte timer før hun satte seg bak rattet. Hun mente imidlertid at hun var klinisk edru, selv om omregning etter de faste vilkårene viste at […]

Publisert: 21. november 2023

Thor Harald Eike prosederer prinsipiell barnevernssak for Høyesterett

Saken gjelder spørsmålet om domstolene kan fastsette plassering i institusjon når dette ikke er vurdert av barneverns- og helsenemnda. I en barnevernssak hadde fylkesnemnda fastsatt omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem. Ved anke til tingretten ble omsorgsovertakelsen stadfestet, men det ble fastsatt plassering i institusjon. Lagmannsretten tok stilling til om vilkårene for omsorgsovertakelse for datteren etter […]

Publisert: 6. november 2023

Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket. Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser […]