Høyesterett har avklart når en gave fra et uskiftebo står «i misforhold til formuen i boet»  

Det følger av så vel arveloven 1972 § 19 som arveloven 2019 § 23,  at lengstlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo ikke kan gi gaver som «står i misforhold» til boet.  Hva dette nærmere innebærer skaper imidlertid problemer i praksis.  Nå har Høyesterett avsagt en dom hvor dette avklares.

Saken gjaldt en mann som satt i uskiftet bo, og som etter ektefellens død hadde innledet samboerskap med en annen.  Mannen ga bort et pengebeløp til samboerens livsarvinger som tilsvarte like over 20 prosent av verdiene i uskifteboet på gavetidspunktet.  Livsarvingene til mannen anførte at gaven sto i misforhold til formuen i uskifteboet og krevde gaven omstøtt, men vant ikke frem i Høyesterett.

I dommen slår Høyesterett fast at det i vurderingen av om det foreligger et misforhold skal tas utgangspunkt i en prosentvis beregning av forholdet mellom gaven og boets størrelse på gavetidspunktet. Deretter skal det foretas en konkret vurdering av om det foreligger «misforhold» mellom gaven og boets størrelse.

Høyesterett uttaler at «det gir en viss veiledning å bygge på en «faresone» i området 10 til 30 prosent, der det avgjørende vil være en konkret vurdering. Det må riktignok skje en slik vurdering også der gavens størrelse er utenfor dette området. Men da må det kreves særlige omstendigheter for at mindre gaver skal kunne omstøtes, og for at større gaver ikke skal kunne omstøtes».

Selv om det er boets størrelse på gavetidspunktet som er avgjørende, mener Høyesterett at det likevel vil være naturlig å ta hensyn til tidligere større utdelinger som fremstår som et helt eller delvis arveoppgjør i den prosentvise beregningen. Dette fordi en større utdeling ikke bør få den virkning at adgangen til å gi gaver reduseres. I disse tilfellene er det også riktig å ta hensyn til prisstigningen i tiden som er gått fra den tidligere utdelingen. Det påpekes at målet ikke er å fastsette nøyaktige verdier, men å gi et dekkende utgangspunkt som grunnlag for en konkret vurdering.

Når det gjelder innholdet i den konkrete vurderingen viser Høyesterett til at det vil være sentralt om en gavedisposisjon fremstår som misbruk av gjenlevendes råderett over uskifteboet. Andre vurderingsmomenter som trekkes opp er formålet med gaven, hvem den er gitt til og hvordan boet rent økonomisk har utviklet seg i uskifteperioden. Vurderingsmomentene er ikke uttømmende, slik at en rekke ulike omstendigheter kan trekkes inn i den konkrete vurderingen.

I saken for Høyesterett ble det avgjørende at mannens livsarvinger tidligere hadde mottatt en betydelig utdeling, at mannen etter at gaven ble gitt hadde forvaltet uskifteboet på en måte som førte til at boet økte i verdi og at gaven medførte at mannen etter samboerens død, kunne fortsette å bo leiligheten som hadde vært hans hjem i mange år.

Dommen kan leses her.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med advokat Inger Osvåg Søvre dersom du lurer på om du trenger bistand i forbindelse med dette eller andre arverettslige spørsmål.

Relaterte saker

Publisert: 24. april 2023

Vi ansetter nok en advokatfullmektig

Elisabeth Torkellsen er ansatt som advokatfullmektig hos oss.  Elisabeth er «ekte Karmøybu», oppvokst på beste vestkant og er utdannet ved Universitetet i Bergen.  Hun tiltrer i august 2023.

Publisert: 31. mars 2023

Endringer i innleiereglene får store konsekvenser for næringslivet i vår region

Bakgrunn Den store hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker (et såkalt «topartsforhold»). Midlertidig ansettelse og innleie er unntak fra dette, og krever hjemmel i lov for å være tillatt. Solbergregjeringen utvidet retten til innleie og midlertidig ansettelse for å gi virksomhetene mer fleksibilitet. Støre-regjeringen har varslet – og […]

Publisert: 19. mars 2023

Kvinnovasjonssamling hos Eurojuris Haugesund

Selv om det har vært en positiv utvikling, er det fortsatt arbeid å gjøre for å øke antall kvinnelige styremedlemmer i mindre selskaper og i andre bransjer enn de mest tradisjonelle. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, slik at flere kvinner blir kvalifiserte til å ta på […]

Publisert: 8. mars 2023

Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn […]

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]