Høyesterett skal vurdere kapitalisereringen av erstatning ved ekspropriasjon

Innen kort tid skal Høyesterett behandle spørsmålet om erstatning for tap av eiendom skal kapitaliseres på samme måte som ved personskade.  Dette vil kunne medføre at erstatning til grunneiere i ekspropriasjonssaker blir høyere fremover.

Ved fastsettelse av erstatning for fremtidig tap, er hovedregelen at beløpet skal utbetales som en engangssum.  Domstolene må følgelig beregne hvilket samlet beløp skadelidte skal få utbetalt i dag til erstatning for et tap som først oppstår i fremtiden.

Kapitaliseringsrente

Erstatningsbeløpet som utbetales i en engangssum skal i teorien kunne settes i banken eller investeres, slik at skadelidte kan få en avkastning som kan utbetales årlig og bidra til å kompensere fremtidstapet «for alltid».  Dersom erstatningsberegningen ikke tar høyde for dette, vil skadelidte overkompenseres. Derfor blir alltid erstatning for fremtidige tapsposter «neddiskontert» men en rentesats. Denne rentesatsen kalles «kapitaliseringsrente» og innebærer at skadelidte får utbetalt en mindre engangssum enn man skulle forvente ved en ren summering av fremtidige tap, men likevel sikrer at kompensasjonen gir «full erstatning» dersom denne investeres eller settes i banken.

Kapitaliseringsrenten har tradisjonelt vært fastsatt av Høyesterett, med det resultat at den i senere tid har ligget mye høyere enn markedsrenten.  Renten som har blitt lagt til grunn – som regel 4% – gjør det umulig for vanlige skadelidte å investere den neddiskonterte erstatningen, slik at de kan få «full erstatning».  Til sammenligning har Oljefondet tidligere lagt til grunn en forventet avkastning på 3 prosent. Dette betyr at Høyesterett har krevd at vanlige skadelidte skal oppnå en høyere avkastning på sin investering av erstatningen, enn det som kreves av Oljefondets profesjonelle forvaltere.

Dette har selvsagt blitt opplevd som svært urimelig av skadelidte.  Som en løsning på dette ble det derfor i fjor vedtatt en ny forskrift som overførte ansvaret for renten i personskadesaker til Justisdepartementet.  Ved forskriften ble renten satt ned fra 4 til 2,5 prosent, med den følge at engangserstatningen blir høyere enn etter tidligere beregninger (jo lavere rentesatsen er = jo høyere erstatning får man).

Betydning for grunneiere

I rettspraksis har utgangspunktet vært at man har benyttet samme kapitaliseringsrente for avståelse av grunneiendom (spesielt landbruksareal og skogsareal) som for personskader. Når kapitaliseringsrenten er på vei nedover for personskader, reiser det følgelig problemstillingen om grunneiere i ekspropriasjonssaker har rett til det samme for å være sikret «full erstatning».   Dette spørsmålet skal Høyesterett nå ta stilling til, og resultatet kan ha stor innvirkning på erstatningen grunneierne har krav på i fremtidige oppgjør.

Vi følger utviklingen nøye og vil oppdatere når dommen foreligger.

Ta ellers uforpliktende kontakt når som helst med våre advokater Ove Kahrs Wangensteen og Odd Eirik Osmundsen dersom du har noen spørsmål om ekspropriasjonserstatning eller andre andre spørsmål knyttet til ekspropriasjon.

 

Relaterte saker

Publisert: 22. desember 2023

Endringer i arbeidsmiljøloven – dette må du få med deg før nyttår!

Begrensninger i muligheten for å leie inn arbeidskraft: For det første ble reglene om innleie av arbeidskraft kraftig innskjerpet med virkning fra 1. april 2023. Vi skrev om dette i tidligere artikkel i mars her: https://eurojurishaugesund.no/endringer-i-innleiereglene-far-store-konsekvenser-for-naeringslivet-i-var-region/ 8 måneder etter innføringen kan man forsiktig spå at siste ord om denne endringer neppe er sagt. EØS-tilsynet (ESA) […]

Publisert: 8. desember 2023

Høyesterett skal vurdere kapitalisereringen av erstatning ved ekspropriasjon

Ved fastsettelse av erstatning for fremtidig tap, er hovedregelen at beløpet skal utbetales som en engangssum.  Domstolene må følgelig beregne hvilket samlet beløp skadelidte skal få utbetalt i dag til erstatning for et tap som først oppstår i fremtiden. Kapitaliseringsrente Erstatningsbeløpet som utbetales i en engangssum skal i teorien kunne settes i banken eller investeres, […]

Publisert: 21. november 2023

Ny rettsskandale under oppseiling?

Saken gjelde en dame som i underrettene ble dømt for promillekjøring under påvirkning av cannabis. Hun erkjente at hun bruker cannabis medisinsk, og at hun hadde tatt cannabis-medisin mer enn åtte timer før hun satte seg bak rattet. Hun mente imidlertid at hun var klinisk edru, selv om omregning etter de faste vilkårene viste at […]

Publisert: 21. november 2023

Thor Harald Eike prosederer prinsipiell barnevernssak for Høyesterett

Saken gjelder spørsmålet om domstolene kan fastsette plassering i institusjon når dette ikke er vurdert av barneverns- og helsenemnda. I en barnevernssak hadde fylkesnemnda fastsatt omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem. Ved anke til tingretten ble omsorgsovertakelsen stadfestet, men det ble fastsatt plassering i institusjon. Lagmannsretten tok stilling til om vilkårene for omsorgsovertakelse for datteren etter […]

Publisert: 6. november 2023

Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket. Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser […]

Publisert: 26. september 2023

Nye kloke hoder!               

Elisabeth Torkellsen og Vebjørn Søndenaa Rullestad fra henholdsvis Veavågen og Skjold tiltrådte i august som nye advokatfullmektiger. De er begge nyutdannede fra studier i Bergen og er klare for spennende dager i advokatbransjen.