Høyesterett skal vurdere kapitalisereringen av erstatning ved ekspropriasjon

Innen kort tid skal Høyesterett behandle spørsmålet om erstatning for tap av eiendom skal kapitaliseres på samme måte som ved personskade.  Dette vil kunne medføre at erstatning til grunneiere i ekspropriasjonssaker blir høyere fremover.

Ved fastsettelse av erstatning for fremtidig tap, er hovedregelen at beløpet skal utbetales som en engangssum.  Domstolene må følgelig beregne hvilket samlet beløp skadelidte skal få utbetalt i dag til erstatning for et tap som først oppstår i fremtiden.

Kapitaliseringsrente

Erstatningsbeløpet som utbetales i en engangssum skal i teorien kunne settes i banken eller investeres, slik at skadelidte kan få en avkastning som kan utbetales årlig og bidra til å kompensere fremtidstapet «for alltid».  Dersom erstatningsberegningen ikke tar høyde for dette, vil skadelidte overkompenseres. Derfor blir alltid erstatning for fremtidige tapsposter «neddiskontert» men en rentesats. Denne rentesatsen kalles «kapitaliseringsrente» og innebærer at skadelidte får utbetalt en mindre engangssum enn man skulle forvente ved en ren summering av fremtidige tap, men likevel sikrer at kompensasjonen gir «full erstatning» dersom denne investeres eller settes i banken.

Kapitaliseringsrenten har tradisjonelt vært fastsatt av Høyesterett, med det resultat at den i senere tid har ligget mye høyere enn markedsrenten.  Renten som har blitt lagt til grunn – som regel 4% – gjør det umulig for vanlige skadelidte å investere den neddiskonterte erstatningen, slik at de kan få «full erstatning».  Til sammenligning har Oljefondet tidligere lagt til grunn en forventet avkastning på 3 prosent. Dette betyr at Høyesterett har krevd at vanlige skadelidte skal oppnå en høyere avkastning på sin investering av erstatningen, enn det som kreves av Oljefondets profesjonelle forvaltere.

Dette har selvsagt blitt opplevd som svært urimelig av skadelidte.  Som en løsning på dette ble det derfor i fjor vedtatt en ny forskrift som overførte ansvaret for renten i personskadesaker til Justisdepartementet.  Ved forskriften ble renten satt ned fra 4 til 2,5 prosent, med den følge at engangserstatningen blir høyere enn etter tidligere beregninger (jo lavere rentesatsen er = jo høyere erstatning får man).

Betydning for grunneiere

I rettspraksis har utgangspunktet vært at man har benyttet samme kapitaliseringsrente for avståelse av grunneiendom (spesielt landbruksareal og skogsareal) som for personskader. Når kapitaliseringsrenten er på vei nedover for personskader, reiser det følgelig problemstillingen om grunneiere i ekspropriasjonssaker har rett til det samme for å være sikret «full erstatning».   Dette spørsmålet skal Høyesterett nå ta stilling til, og resultatet kan ha stor innvirkning på erstatningen grunneierne har krav på i fremtidige oppgjør.

Vi følger utviklingen nøye og vil oppdatere når dommen foreligger.

Ta ellers uforpliktende kontakt når som helst med våre advokater Ove Kahrs Wangensteen og Odd Eirik Osmundsen dersom du har noen spørsmål om ekspropriasjonserstatning eller andre andre spørsmål knyttet til ekspropriasjon.

 

Relaterte saker