Nye regler om skattlegging av privat forbruk i selskaper

Personlig bruk av hus, hytter, båter og biler tilhørende private selskaper, uten at det betales skatt av forbruket, er et forhold skattemyndighetene lenge har slitt med å komme til livs.  Nå har Finansdepartementet distribuert et nytt høringsbrev med forslag til nye særregler for skattlegging av konsum i private selskaper, som i praksis innebærer en regelrett bråstopp for slik virksomhet.

I departementets forslag (som du kan lese her) fremholdes at en eier med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap mv. eller ansvarlig selskap mv. som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, heretter som hovedregel vil bli ansett for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Den skattepliktige fordelen denne disposisjonsretten utgjør, skal fastsettes sjablongmessig og sjablongene foreslås satt bevisst høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum. I tillegg foreslår departementet særregler ved overdragelse av slike formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående.

Forslaget innebærer at det innføres et prinsipp om omvendt bevisbyrde for eiendeler i virksomheten som kan benyttes privat, slik at det vil være aksjonæren som må bevise at eiendelen er brukt i selskapets virksomhet for å unngå beskatning.   Videre er sjablonginntektene foreslått til hele 104 % av verdien per år for båt, fly og helikopter, samt 26 % for bolig og fritidseiendom, slik at det i praksis blir svært kostbart for så vel selskapet som aksjonæren å eie og bruke slike eiendeler.

De nye reglene, som er foreslått innført fra nyttår av, innebærer i bunn og grunn en «bråstopp» for den hittil utbrede praksisen med å erverve eiendeler i selskapet for privat bruk.   Dette er da også en villet konsekvens, som departementet uttrykker direkte i brevet.

Det er viktig å være oppmerksom på at det samtidig er foreslått nye skatteregler for tilfeller hvor de aktuelle eiendelene selges fra selskapet til majoritetseieren, hvor den skattemessige fordelen blir skattlagt som utbytte dersom kjøpesummen er lavere enn kostpris og/eller virkelig verdi.

Det er all mulig grunn til å anta at forslaget, som er i kjernen for regjeringens plattform, vil ble vedtatt helt eller delvis i samsvar med forslaget.  Selskaper som har eiendeler som vil vil bli omfattet av lovendringen og som ønsker å kvitte seg med disse innen loven trer i kraft bør derfor handle raskt.

Ta kontakt med vår fagansvarlige advokat for skatt og avgift, Hans-Jacob Reinlund Sæther, dersom du ønsker bistand til å vurdere eller iverksette nødvendige tiltak i anledning lovendringen.

Relaterte saker

Publisert: 28. november 2022

Kommunal vei gjøres privat

Publisert: 28. november 2022

Justisdepartementet endrer utvisningspraksis etter dom i Høyesterett

Først i oktober opphevet Justisdepartementet omsider sin instruks om at UDI konsekvent skulle vurdere utvisning også av EØS-borgere ved naskerier og mindre tyverier.  Dermed må også den norske utvisningspraksisen endres. Ifølge Haugesunds Avis og FriFagbevegelse har Justisdepartementet bedt UDI vurdere hvordan Norge kan holde fast på sin strenge utvisningspraksis som virkemiddel mot vinningskriminalitet. UDI har […]

Publisert: 18. november 2022

Høyesterett har avklart når en gave fra et uskiftebo står «i misforhold til formuen i boet»  

Saken gjaldt en mann som satt i uskiftet bo, og som etter ektefellens død hadde innledet samboerskap med en annen.  Mannen ga bort et pengebeløp til samboerens livsarvinger som tilsvarte like over 20 prosent av verdiene i uskifteboet på gavetidspunktet.  Livsarvingene til mannen anførte at gaven sto i misforhold til formuen i uskifteboet og krevde […]

Publisert: 30. oktober 2022

Inger Osvåg Søvre er tilbake hos oss etter endt foreldrepermisjon

Kontakt henne via telefon 479 03 587 eller iosovre@eurojuris.no dersom du har spørsmål, trenger rådgivning eller er i en rettslig prosess.

Publisert: 30. oktober 2022

Christina Winsor er tilbake hos oss etter endt foreldrepermisjon

Kontakt henne via tlf. 900 12 747 eller e-post cwinsor@eurojuris.no for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål, trenger rådgivning eller er i en rettslig prosess.

Publisert: 10. juli 2022

Vestlandsskole ilagt historisk høy tvangsmulkt etter mobbing

En skole i Vestland er nylig ilagt en samlet tvangsmulkt på kr. 300 000 for ikke å ha iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre mobbing.