Nye regler om skattlegging av privat forbruk i selskaper

Personlig bruk av hus, hytter, båter og biler tilhørende private selskaper, uten at det betales skatt av forbruket, er et forhold skattemyndighetene lenge har slitt med å komme til livs.  Nå har Finansdepartementet distribuert et nytt høringsbrev med forslag til nye særregler for skattlegging av konsum i private selskaper, som i praksis innebærer en regelrett bråstopp for slik virksomhet.

I departementets forslag (som du kan lese her) fremholdes at en eier med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap mv. eller ansvarlig selskap mv. som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, heretter som hovedregel vil bli ansett for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Den skattepliktige fordelen denne disposisjonsretten utgjør, skal fastsettes sjablongmessig og sjablongene foreslås satt bevisst høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum. I tillegg foreslår departementet særregler ved overdragelse av slike formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående.

Forslaget innebærer at det innføres et prinsipp om omvendt bevisbyrde for eiendeler i virksomheten som kan benyttes privat, slik at det vil være aksjonæren som må bevise at eiendelen er brukt i selskapets virksomhet for å unngå beskatning.   Videre er sjablonginntektene foreslått til hele 104 % av verdien per år for båt, fly og helikopter, samt 26 % for bolig og fritidseiendom, slik at det i praksis blir svært kostbart for så vel selskapet som aksjonæren å eie og bruke slike eiendeler.

De nye reglene, som er foreslått innført fra nyttår av, innebærer i bunn og grunn en «bråstopp» for den hittil utbrede praksisen med å erverve eiendeler i selskapet for privat bruk.   Dette er da også en villet konsekvens, som departementet uttrykker direkte i brevet.

Det er viktig å være oppmerksom på at det samtidig er foreslått nye skatteregler for tilfeller hvor de aktuelle eiendelene selges fra selskapet til majoritetseieren, hvor den skattemessige fordelen blir skattlagt som utbytte dersom kjøpesummen er lavere enn kostpris og/eller virkelig verdi.

Det er all mulig grunn til å anta at forslaget, som er i kjernen for regjeringens plattform, vil ble vedtatt helt eller delvis i samsvar med forslaget.  Selskaper som har eiendeler som vil vil bli omfattet av lovendringen og som ønsker å kvitte seg med disse innen loven trer i kraft bør derfor handle raskt.

Ta kontakt med vår fagansvarlige advokat for skatt og avgift, Hans-Jacob Reinlund Sæther, dersom du ønsker bistand til å vurdere eller iverksette nødvendige tiltak i anledning lovendringen.

Relaterte saker

Publisert: 21. november 2023

Ny rettsskandale under oppseiling?

Saken gjelde en dame som i underrettene ble dømt for promillekjøring under påvirkning av cannabis. Hun erkjente at hun bruker cannabis medisinsk, og at hun hadde tatt cannabis-medisin mer enn åtte timer før hun satte seg bak rattet. Hun mente imidlertid at hun var klinisk edru, selv om omregning etter de faste vilkårene viste at […]

Publisert: 21. november 2023

Thor Harald Eike prosederer prinsipiell barnevernssak for Høyesterett

Saken gjelder spørsmålet om domstolene kan fastsette plassering i institusjon når dette ikke er vurdert av barneverns- og helsenemnda. I en barnevernssak hadde fylkesnemnda fastsatt omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem. Ved anke til tingretten ble omsorgsovertakelsen stadfestet, men det ble fastsatt plassering i institusjon. Lagmannsretten tok stilling til om vilkårene for omsorgsovertakelse for datteren etter […]

Publisert: 6. november 2023

Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket. Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser […]

Publisert: 26. september 2023

Nye kloke hoder!               

Elisabeth Torkellsen og Vebjørn Søndenaa Rullestad fra henholdsvis Veavågen og Skjold tiltrådte i august som nye advokatfullmektiger. De er begge nyutdannede fra studier i Bergen og er klare for spennende dager i advokatbransjen.  

Publisert: 20. september 2023

Advokatbevilling til Magnus Stene Holstad

Etter å ha arbeidet hos oss som advokatfullmektig siden august 2021 mottok Magnus Stene Holstad tidligere denne uken sin advokatbevilling. I fullmektigperioden har han arbeidet innenfor et bredt spekter av områder med særlig fokus på sivile tvister på vegne av privat- og næringsklienter.   Vi gratulerer!

Publisert: 18. september 2023

Advokat Ben Einar Grindhaug gjenoppnevnt som fast forsvarer

Ved oppnevningen har Domstolsadministrasjonen særlig lagt vekt på hans formelle og personlige kvalifikasjoner.  Nærhet og tilgang til domstolene er også tillagt vekt, sammen med domstolenes erfaring med hans arbeid i forrige periode.  Det er gledelig å se at begge domstolslederne lokalt/regionalt dermed har satt pris på hans solide kompetanse og lokale tilhørighet ved oppnevningen for […]