Endringer i innleiereglene får store konsekvenser for næringslivet i vår region

Fra førstkommende lørdag, 1. april 2023, endres arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak. Endringen innebærer en vesentlig innskjerping av mulighetene til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak, og vil nok få store konsekvenser for bedrifter i vår region som benytter innleie.

Vi gir deg en kort innføring i endringene, og hvilke muligheter bedriftene fortsatt har for å skaffe arbeidskraften som trengs.

Bakgrunn

Den store hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker (et såkalt «topartsforhold»). Midlertidig ansettelse og innleie er unntak fra dette, og krever hjemmel i lov for å være tillatt.

Solbergregjeringen utvidet retten til innleie og midlertidig ansettelse for å gi virksomhetene mer fleksibilitet. Støre-regjeringen har varslet – og gjennomfører nå – innskrenkninger i mulighetene for å bruke unntakene. Fra 1. juli i fjor ble muligheten til å ansette midlertidig begrenset, og nå fra 1. april begrenses adgangen til innleie fra bemanningsforetak.

Begrunnelsen for innskjerpingen er bl.a. å sikre trygge og stabile arbeidsforhold i «topartsforholdet». Det er også vist til at unntakene har vært misbrukt i bygg- og anleggsbransjen på Østlandet, med mange eksempler på sosial dumping og usikre arbeidsforhold for ansatte.

Betydningen for bedrifter

Mange bedrifter i vår region opplever sterke variasjoner i oppdragsmengde og store sesongsvingninger. Oljeservice og entreprenørselskaper kan fra den ene måneden til den andre oppleve både ordinære og ekstraordinære svingninger. En utbredt måte å imøtekomme dette på er å leie inn den ekstra arbeidskraften.

Denne innhentingen av ekstern arbeidskraft kan i all hovedsak skje på tre måter; bemanningsentreprise, innleie fra produksjonsbedrift, eller innleie fra bemanningsforetak. Regelendringen fra 1. april gjelder sistnevnte.

Endringer

Frem til 1. april var adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak i utgangpunktet tillatt i to situasjoner:

  • Når bedriften som skulle leie inn arbeidskraften var bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, og ellers
  • i samme utstrekning som det er lov å avtale midlertidige ansettelse etter AML 14-9(1)a–e)

I de aller fleste tilfellene var innleien begrunnet i  arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) a) som tillater midlertidige ansettelser «når arbeidet er av midlertidig karakter». Dette dekket innleie både for sesongarbeid og midlertidige arbeidstopper.

Denne muligheten er tatt vekk fra 1. april, slik at midlertidige svingninger i bemanningsbehov ikke lenger kan begrunne innleie fra bemanningsforetak. Nå må bedriftene selv ansette fast eller midlertidig.

De øvrige unntakene i AML 14-9(1) b–e) er praktisk sett bare aktuelle i situasjoner der en trenger vikarer for kortere perioder.

I realiteten  er innleie fra bemanningsforetak etter dette bare tillatt når det foreligger tariffavtale og for vikariater. I tillegg tillates fortsatt innleie for å sikre «forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester» og for «Rådgivning og konsulenttjeneste ved klart avgrensede prosjekt» ved behov for spesialkompetanse. Det er presisert at dette skal forstås som snevre unntak.

Regjeringen har gitt en overgangsperiode på tre måneder for innleieavtaler inngått før 1. april 2023

Samtidig blir det innført totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo og Viken.

Andre muligheter for midlertidig arbeidskraft.

Direkte midlertidig ansettelse

Det er viktig å merke seg at virksomheter med store sesongsvingninger fortsatt har mulighet for selv å ansette i midlertidige stillinger. Man må imidlertid påvise et reelt behov for midlertidig arbeidskraft.

Innleie fra produksjonsbedrift

Arbeidsmiljøloven skiller mellom arbeidskrafts-innleie fra virksomheter «som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)» og fra virksomheter som ikke har utleie til formål. Sistnevnte kan være produksjonsvirksomheter som av ulike grunner har overflødig arbeidskraft en periode (f.eks. etter å ha tapt en kontrakt eller anbud), og som kan leie ut arbeidstakerne til andre bedrifter framfor å permittere eller si opp disse.

Reglene om slik utleie fra produksjonsbedrifter er vesentlig mer lempelige enn reglene om innleie fra bemanningsforetak, og i stor grad upåvirket av lovendringene. Man må likevel merke seg at det er regulert både hva som er tillatt av art og omfang av slikt innleie i AML § 14-13.

Bemanningsentreprise

Begrensningene påvirker heller ikke bedriftenes mulighet til å hente inn arbeidskraft gjennom såkalte bemanningsentrepriser. En entreprise kjennetegnes ved at en virksomhet hyres for å utføre et oppdrag. Oppdragstaker utøver selvstendig ledelse og påtar seg risikoen for resultatet av oppdraget. For å unngå omgåelser er nå definert hva som lovlig kan anses som bemanningsentrepriser (ny § 14-12(5) i AML). Det viktige er at oppdragstakervirksomheten har den reelle ledelsen av arbeidet og et resultatansvar. Det er forventet at innsnevringen i innleieregelverket vil medføre tettere oppfølging fra myndighetene av avtaler om bemanningsentreprise.

Andre muligheter – overtid / gjennomsnittsberegning

Bedrifter med midlertidig behov for arbeidskraft, som ikke kan inndekkes på annen måte, har fortsatt mulighet for å tilpasse sine ansattes arbeidstid gjennom bruk av overtid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Gjennomsnittsberegning åpner for en annen fordeling av arbeidstiden, slik at ansatte i perioder kan jobbe mer enn lovlig grense for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder. I gjennomsnitt skal ikke arbeidstiden overstige lovens grenser.

Begge alternativer har maksgrenser i loven, og krever som regel avtale med arbeidstaker og/eller fagforening.

Er endringene gode?

Målet om trygge, stabile arbeidsplasser kan de fleste være enige i. Spørsmålet om dette best løses ved innskrenkninger i innleiereglene, er langt fra like enkelt.

Mange bedrifter i vår region påberoper at de ved stort og akutt behov for midlertidig arbeidskrav vil ha langt større utfordringer med å få tak i folk enn bedrifter på det sentrale østlandsområdet. Alternativene med innleie fra produksjonsbedrift eller å sette ut (deler) av oppdraget som entrepriseoppdrag, kan tilsvarende være umulig i praksis. Mange lokale virksomheter er også skeptiske til om utvidet bruk av egne ansatte gjennom overtid eller gjennomsnittsberegning vil være gjennomførbart i en slik situasjon.

I så fall vil lokale bedrifters mulighet til å påta seg oppdrag bli begrenset ved endringene.

En konsekvens av økt bruk av midlertidige ansatte kan også være at mange bedrifter stadig må tilpasses arbeidsstyrken ved opp- og nedbemanninger eller permitteringer.

En annen  mulig konsekvens er at de som tidligere var fast ansatt i bemanningsforetak, nå må nøye seg med å søke midlertidig ansettelse i bedriftene de før var utleid til.

Det er likevel på det rene at det tidligere regelverket har vært egnet for misbruk (som er grunnen til totalforbudet på byggeplasser i Oslo-området). Videre kan fastslås at midlertidig ansatte og innleide er overrepresentert på ulykkesstatistikkene.

Konklusjonen i Arbeidstilsynets rapport av 16.02.23 var likevel at situasjonen langt fra var så mørk som regjerningen har beskrevet i forarbeidene. Man kan dermed stille spørsmål ved om endringene er fornuftige. (les rapporten her: https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/2fe781cd9b0e43a4924308b5aaf7f72b/arbeidstilsynet-innleieprosjekt—sluttrapport.pdf)

Det blir spennende å se virkningen av endringene for bedrifter i vår region.

Ta kontakt med våre spesialiserte advokater ved arbeidsrettslige spørsmål

Relaterte saker

Publisert: 14. mars 2024

Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak

Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak Fra 1. januar 2024 ble det innført en rekke nye endringer i foretakslovgivningene for å bedre kjønnsbalansen i norske styrer. Det er bestemt at reglene trinnvis skal utvides inntil 2028 for flere og flere foretak. Til slutt vil endringene gjelde for om lag 20 000 selskap. Det er beregnet […]

Publisert: 22. desember 2023

Endringer i arbeidsmiljøloven – dette må du få med deg før nyttår!

Begrensninger i muligheten for å leie inn arbeidskraft: For det første ble reglene om innleie av arbeidskraft kraftig innskjerpet med virkning fra 1. april 2023. Vi skrev om dette i tidligere artikkel i mars her: https://eurojurishaugesund.no/endringer-i-innleiereglene-far-store-konsekvenser-for-naeringslivet-i-var-region/ 8 måneder etter innføringen kan man forsiktig spå at siste ord om denne endringer neppe er sagt. EØS-tilsynet (ESA) […]

Publisert: 8. desember 2023

Høyesterett skal vurdere kapitalisereringen av erstatning ved ekspropriasjon

Ved fastsettelse av erstatning for fremtidig tap, er hovedregelen at beløpet skal utbetales som en engangssum.  Domstolene må følgelig beregne hvilket samlet beløp skadelidte skal få utbetalt i dag til erstatning for et tap som først oppstår i fremtiden. Kapitaliseringsrente Erstatningsbeløpet som utbetales i en engangssum skal i teorien kunne settes i banken eller investeres, […]

Publisert: 21. november 2023

Ny rettsskandale under oppseiling?

Saken gjelde en dame som i underrettene ble dømt for promillekjøring under påvirkning av cannabis. Hun erkjente at hun bruker cannabis medisinsk, og at hun hadde tatt cannabis-medisin mer enn åtte timer før hun satte seg bak rattet. Hun mente imidlertid at hun var klinisk edru, selv om omregning etter de faste vilkårene viste at […]

Publisert: 21. november 2023

Thor Harald Eike prosederer prinsipiell barnevernssak for Høyesterett

Saken gjelder spørsmålet om domstolene kan fastsette plassering i institusjon når dette ikke er vurdert av barneverns- og helsenemnda. I en barnevernssak hadde fylkesnemnda fastsatt omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem. Ved anke til tingretten ble omsorgsovertakelsen stadfestet, men det ble fastsatt plassering i institusjon. Lagmannsretten tok stilling til om vilkårene for omsorgsovertakelse for datteren etter […]

Publisert: 6. november 2023

Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket. Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser […]