Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norsk idrett er mangfoldig, og det er også utøvere og tillitsvalgte.  Dermed oppstår det små og store problemstillinger av juridisk art, hvor det er nødvendig med hjelp fra profesjonelle.

Våre advokater bistår jevnlig personer og organisasjoner innen idretten, som har behov for juridisk assistanse i idrettsrettslige saker.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket.

Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser til alvorlige brudd på idrettens prinsipper. Det omfatter ulike former av sanksjoner, avhengig av alvorlighetsgraden på den påståtte overtredelsen. Disse kan inkludere advarsler, bøter, utestengelser, eller i ekstreme tilfeller, tap av medlemskap i idrettsklubber eller foreninger tilsluttet NIF.

Sanksjonssystemet er bygget på alminnelige prinsipper om at straffene skal stå i forhold til overtredelsens alvorlighetsgrad, samtidig som det skal tas hensyn til formålet med straffen.  En annen viktig komponent i sanksjonssystemet er prosessene for saksbehandling og rettferdighet.

NIF understreker at det skal legges betydelig vekt på grundig etterforskning og rettferdige høringer, hvor så vel klager som de anklagede skal gis anledning til å presentere sine saker. Dette er ment å sikre at beslutningene som tas, er basert på grundige vurderinger og rettferdighetens prinsipp.

For at de involverte skal få ivaretatt sine rettigheter på best mulig måte har de en selvsagt rett til å la seg bistå av advokater på ethvert trinn av saken.  Ta kontant med våre idrettsadvokater Sandra Dueland eller Vebjørn Søndenå Rullestad dersom du ønsker en uforpliktende vurdering av hva vi kan bistå deg med i din sak.

Relaterte saker

Publisert: 14. mars 2024

Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak

Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak Fra 1. januar 2024 ble det innført en rekke nye endringer i foretakslovgivningene for å bedre kjønnsbalansen i norske styrer. Det er bestemt at reglene trinnvis skal utvides inntil 2028 for flere og flere foretak. Til slutt vil endringene gjelde for om lag 20 000 selskap. Det er beregnet […]

Publisert: 22. desember 2023

Endringer i arbeidsmiljøloven – dette må du få med deg før nyttår!

Begrensninger i muligheten for å leie inn arbeidskraft: For det første ble reglene om innleie av arbeidskraft kraftig innskjerpet med virkning fra 1. april 2023. Vi skrev om dette i tidligere artikkel i mars her: https://eurojurishaugesund.no/endringer-i-innleiereglene-far-store-konsekvenser-for-naeringslivet-i-var-region/ 8 måneder etter innføringen kan man forsiktig spå at siste ord om denne endringer neppe er sagt. EØS-tilsynet (ESA) […]

Publisert: 8. desember 2023

Høyesterett skal vurdere kapitalisereringen av erstatning ved ekspropriasjon

Ved fastsettelse av erstatning for fremtidig tap, er hovedregelen at beløpet skal utbetales som en engangssum.  Domstolene må følgelig beregne hvilket samlet beløp skadelidte skal få utbetalt i dag til erstatning for et tap som først oppstår i fremtiden. Kapitaliseringsrente Erstatningsbeløpet som utbetales i en engangssum skal i teorien kunne settes i banken eller investeres, […]

Publisert: 21. november 2023

Ny rettsskandale under oppseiling?

Saken gjelde en dame som i underrettene ble dømt for promillekjøring under påvirkning av cannabis. Hun erkjente at hun bruker cannabis medisinsk, og at hun hadde tatt cannabis-medisin mer enn åtte timer før hun satte seg bak rattet. Hun mente imidlertid at hun var klinisk edru, selv om omregning etter de faste vilkårene viste at […]

Publisert: 21. november 2023

Thor Harald Eike prosederer prinsipiell barnevernssak for Høyesterett

Saken gjelder spørsmålet om domstolene kan fastsette plassering i institusjon når dette ikke er vurdert av barneverns- og helsenemnda. I en barnevernssak hadde fylkesnemnda fastsatt omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem. Ved anke til tingretten ble omsorgsovertakelsen stadfestet, men det ble fastsatt plassering i institusjon. Lagmannsretten tok stilling til om vilkårene for omsorgsovertakelse for datteren etter […]

Publisert: 6. november 2023

Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket. Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser […]